Bij de diensten

Zondag 26 februari

Op zondag 26 februari zullen wij weer stilstaan bij een stukje uit de Apostolische Geloofsbelijdenis. Tijdens de Avondmaalszondag hebben wij stilgestaan bij ‘ik geloof in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer’. Wij gaan nu een regel verder in de geloofsbelijdenis: ‘die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria’. Het is best opvallend dat er namen van twee mensen in de geloofsbelijdenis worden genoemd. Maria, dat is de eerste naam. En later ook: Pontius Pilatus. Twee namen die overal ter wereld waar christenen hun geloof belijden worden genoemd. Wat heeft die naam ‘Maria’ voor ons geloof te zeggen? Waarom deze eervolle vermelding van haar naam in de geloofsbelijdenis? Wij zullen in de dienst teruggaan naar waar het allemaal is begonnen: de roeping van Maria om moeder van de Here Jezus te worden. Wij lezen daarvoor Lukas 1:26-38.

Woensdag 8 maart biddag

Op woensdag 8 maart staan wij in het bijzonder stil bij onze afhankelijkheid van God. Op deze dag bidden wij als gemeente met elkaar voor gewas en arbeid: voor het werk, voor het voedsel en voor de sociale voorzieningen. Het is prachtig, maar ook heel belangrijk, om onze afhankelijkheid van God onder woorden te brengen in het gebed en op deze manier ook zelf bewust te ervaren. Wij hopen daarom dat u en jij op woensdag een van de diensten zult bijwonen en mee zult bidden.

De diensten zullen gezamenlijk worden gehouden met de Christelijke Gereformeerde Kerk. In de middag is er een dienst die speciaal op de kinderen is gericht. Alle ouders, grootouders maar ook andere gemeenteleden en belangstellenden zijn van harte welkom! De dienst begint om 15.00 uur. Het thema van de dienst is: God hoort! Wij lezen uit de Bijbel: Genesis 21:1-21. In de avond is er een dienst die door mijn collega, ds. Van der Rhee, wordt geleid. Van harte aanbevolen!

Zondag 12 februari: doopdienst

Op D.V. zondag 12 februari zal Fenna van Steenhuijsen worden gedoopt. Wij wensen haar ouders Marc en Marieke (Meindert Hobbemastraat 2, 2902 GM) en ook Thijmen en Elisah alvast een rijke en gezegende dienst toe!

Het is bijzonder om in de weken voorafgaande aan het Paasfeest bij de doop stil te staan. De betekenis van de doop is namelijk: ‘sterven en opstaan met de Here Jezus’. Zoals de Here Jezus ten onder is gegaan in de zee van onze menselijke schuld en zonden, zo gaat de dopeling als het ware ten onder in het water. Maar zoals de Here Jezus na Zijn sterven is opgestaan uit de dood, zo mag de dopeling ook weer opstaan uit het water om samen met God in het leven verder gaan. Heel mooi wordt dit verwoord in Romeinen 6:1-14. Dit bijbelgedeelte zal dan ook in de verkondiging centraal staan.