De Ontmoetingskerk gemeenten

In 1992 werd de Ontmoetingskerk aan de Zevensprong geopend. Dit kerkgebouw kwam tot stand doordat twee gemeenten met elkaar in contact kwamen: de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Oost/Capelle aan den IJssel (hierna te noemen: CGK) en de Hervormde Wijkgemeente Schollevaar (hierna te noemen: HWS). Dat deze gemeenten op elkaars pad kwamen, zien we achteraf als een bijzondere leiding van God: reden tot verwondering!

De CGK was ontstaan in Rotterdam-Oost en had in verschillende gebouwen ruimte gehuurd voor kerkdiensten. De CGK wilde daarom graag een eigen gebouw. De HWS was ontstaan in 1979 onder auspiciën van de Centrale Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Capelle aan den IJssel, en kerkte in een basisschool in de wijk. De HWS wilde vanaf het begin een gemeente voor wijk Schollevaar zijn. Mede dankzij de Vereniging voor Zending in Nederland IZB werden achtereenvolgens twee evangelisten benoemd, die als voorganger fungeerden.

Vanaf het moment dat de Ontmoetingskerk werd geopend, werd er ook gezocht naar samenwerking op missionair terrein. Samenwerking was goed mogelijk omdat de beide gemeenten elkaar op inhoudelijk vlak uitstekend verstonden en verstaan. De eerste gezamenlijke activiteit was de tweewekelijkse ‘Ontmoeting rond de maaltijd’, een open maaltijd voor wijkbewoners. Deze activiteit bestaat nog steeds.

In 2001 werd de HWS een zelfstandige wijkgemeente (daarvoor: ‘wijkgemeente in wording’), doordat er een predikantsplaats werd gevestigd. De eerste predikant, ds. René van Loon, werkte vanaf 1999 als evangelist-pastoraal werker voor de HWS, met steun van de IZB. Hij werd bevestigd als missionair predikant. De financiële steun van de IZB werd in 2004 beëindigd, omdat de HWS financieel zelfstandig kon draaien.

Momenteel hebben de beide gemeenten een vergelijkbare omvang, al is het ledental van de HWS op papier (ca. 950) groter dan dat van de CGK (ca. 350). Dit is verklaarbaar uit het feit dat de HWS, net als andere Hervormde Gemeenten, een grote rand van niet-actieve leden kent.

Vanaf 1999 werd de samenwerking tussen HWS en CGK geïntensiveerd. De CGK koos ervoor om de wijk Schollevaar te definiëren als haar missionaire werkterrein, ook al heeft zij het karakter van een streekgemeente. De samenwerking resulteerde in steeds meer gezamenlijke missionaire activiteiten, zoals: de Paas- en Kerstnachtsamenkomsten, de Oriëntatiecursus christelijk geloof, de Vakantie Bijbel Club, de jaarlijkse schoenpoetsactie, de Sportweek Schollevaar (begonnen i.s.m. ‘Athletes in Action’, een tak van Agapè) en de avonden voor nieuwe wijkbewoners. Om dit alles te coördineren werd het Missionair Overleg Ontmoetingkerk (MOO) opgericht, waarvan de beide predikanten, de beide missionaire ouderlingen en van beide gemeenten nog enkele andere personen deel uitmaken.

Halverwege de jaren ’00 vroegen we ons vanuit de Ontmoetingskerk af, op welke wijze we nog meer dienstbaar zouden kunnen zijn aan de wijk Schollevaar. Enkele bewonersondersteuners, aangesteld door de Gemeente Capelle aan den IJssel, legden toen de vraag bij ons neer of wij een ‘wijkwinkel’ zouden kunnen oprichten. In één andere wijk van Capelle aan den IJssel bestond al een wijkwinkel: een plaats waar vrijwilligers mensen helpen die op allerlei manieren vastlopen, meestal in bureaucratische processen. Als Ontmoetingskerk zijn we op dit voorstel ingegaan en in januari 2008 werd een begin gemaakt op een tijdelijke locatie. Een jaar later, in januari 2009, werd de huidige locatie geopend, een prachtig winkelpand in het Winkelcentrum De Scholver, centraal in wijk Schollevaar. In deze Wijkwinkel Schollevaar staan gedurende zes dagdelen per week vrijwilligers klaar om mensen van dienst te zijn. Daarnaast worden er andere diaconale activiteiten georganiseerd.

In de wijk staat de Ontmoetingskerk inmiddels bekend als een actieve geloofsgemeenschap, die laagdrempelig is en die zich dienstbaar opstelt in haar omgeving. Ook al zijn de beide gemeenten zelfstandig, ze treden als eenheid naar buiten.

Met het oog op de missionair-diaconale activiteiten in de wijk is een stichting opgericht: de stichting Kruispunt-Oost. De toevoeging ‘Oost’ heeft te maken met de aanvankelijke gedachte, dat we ons met name zouden richten op Schollevaar-Oost, omdat de Ontmoetingskerk zelf helemaal aan de westkant van Schollevaar staat. Later is de focus toch breder op de wijk als geheel komen te liggen.

Met name het missionair-diaconale werk heeft ons als beide gemeenten van de Ontmoetingskerk steeds meer naar elkaar toe gebracht. Dit heeft zijn weerslag, ook op andere terreinen van het kerkelijk leven. De band tussen HWS en CGK wordt over de hele linie steeds intensiever. Zo leeft er in beide gemeenten en in beide kerkenraden de wens om deze samenwerking verder uit te diepen, ook op kerkenraadsniveau. De komende jaren hopen we daar verdere stappen in te zetten.