Bij de diensten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Op D.V. zondag 4 september zal de heilige doop bediend worden aan Jesse van den Berg. Wij wensen Joost en Jacqueline van den Berg en hun gezin in het bijzonder een gezegende dienst toe. De week daarna, op D.V. zondag 11 september, zullen wij het andere sacrament mogen ontvangen, dat de Heere Jezus tijdens Zijn leven op aarde heeft ingesteld: het heilig Avondmaal. Twee diensten met twee kostbare sacramenten, tekenen van Gods liefde, genade en trouw, die wij met al onze zintuigen in ons op mogen nemen.
Mocht u of jij iets in de weg staan om het Avondmaal te kunnen vieren, dan nodig ik u en jou van harte uit om contact op te nemen.
Ik wil de komende tijd samen met u bij enkele woorden van de Heere Jezus (gelijkenissen, lessen e.d.) stilstaan en daarom maken wij vanaf aanstaande zondag de overstap van het Oude Testament (Mozes) naar het Nieuwe Testament (Jezus). Tijdens de doopdienst zullen wij Markus 10: 13-16 lezen (‘laat de kinderen tot Mij komen!’) en op de Avondmaalszondag lezen wij Mattheüs 22 over de Koninklijke bruiloft.
Goede diensten toegewenst!
ds. Eddy de Kruijf

Jaarthema

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

In het aankomende winterseizoen (najaar 2016 t/m voorjaar 2017) zal er binnen de gemeente een jaarthema worden behandeld. Als kerkenraad hebben wij gekozen voor een jaarthema om op deze manier met elkaar als gemeente een stukje geloofsverdieping te zoeken. We hopen hiermee te bereiken dat wij als gemeente echt samen ergens mee bezig zijn.
Natuurlijk gebeurt er (gelukkig!) al heel veel in de gemeente (kringen, jeugdwerk, catechese, bezoekwerk, vrijwilligerswerk enz. enz.), maar al deze activiteiten staan meestal behoorlijk los van elkaar. Nieuwkomers in de gemeente zijn bijvoorbeeld meestal onder de indruk van het scala aan activiteiten dat onze gemeente rijk is, maar zij vinden het vervolgens soms ook best lastig om hierin een weg te vinden. Het jaarthema, dat op allerlei manieren en ook op allerlei momenten aan bod zal komen, kan er hopelijk toe leiden dat er dwarsverbanden in al die verschillende gemeenteactiviteiten worden gelegd en dat mensen met elkaar in gesprek komen die normaal niet met elkaar het gesprek aangaan. Het jaarthema is dus bedoeld om geloofsverdieping aan te brengen, dwarsverbanden te leggen, wat meer overzicht te brengen en nog meer verbondenheid te scheppen.
Het is de bedoeling dat het bestaande gemeentewerk gewoon door zal gaan, maar dat zo nu en dan het jaarthema zal oplichten als thema voor een kerkdienst, of op een catechisatieavond, tijdens een gemeenteavond, als gespreksonderwerp tijdens een (huis)bezoek, of als moment van bezinning tijdens een vergadering. Daarnaast zal er voor diverse doelgroepen een aantal momenten worden georganiseerd om het jaarthema te behandelen. Zo hoop ik (ondergetekende) bijvoorbeeld een studiekring voor meer studieuze gemeenteleden op te zetten, maar we denken ook aan een avond voor ouders met jonge kinderen, enz.
Voor het uitrollen van dit het jaarthema is een klein comité opgericht, namelijk: Judith van der Meij-Rugenbrink, Rinus Marinissen en ondergetekende.
Maar nu dan het jaarthema zelf.
Het jaarthema van 2016/2017 heeft als titel ‘LATEN WIJ LEZEN’. Wij zullen ons in het seizoen 2016/2017 richten op de Bijbel en het Bijbellezen.
Het zal waarschijnlijk een open deur zijn om te zeggen dat de Bijbel van het allergrootste belang is voor ons geloof, maar hoe gaan wij persoonlijk en als gemeente met de Bijbel aan de slag? Hoe lezen en gebruiken wij de Bijbel? Welke plaats heeft de Bijbel in het gezin of in mijn persoonlijk leven? Hoe ervaar ik zelf de Bijbel als Woord van God? Wat weet ik van de Bijbel en uit de Bijbel? Welke vragen heb ik aan de Bijbel? Wat leer ik uit de Bijbel voor concrete dingen voor mijn dagelijks leven? Kortom: hoe kunnen wij samen die onschatbare schat van het geloof koesteren?
Nadere informatie over het jaarthema en over activiteiten onder de koepel van het jaarthema zal volgen.

Belijdenis doen

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Graag wil ik de (jong)volwassenen die nog geen belijdeniscatechisatie hebben gevolgd oproepen om daar eens serieus over na te denken. Onze kerkelijke vorm van ‘voorin de kerk belijdenis van het geloof doen’ is geen verplichting. Je moet niet. Maar wel roept de Heere Jezus met klem op om voor Hem de geloofskeuze te maken: om je oude leven aan Hem te geven en met Hem een nieuwe stap te zetten, om Hem te volgen en Hem te eren met je leven. En die keuze is wel allesbeslissend.
Belijdeniscatechisatie is bedoeld om je te helpen je geloof te verdiepen en om die keuze voor de Heere Jezus te maken. Of misschien heb je de keuze voor de Heere Jezus al gemaakt, maar wil je die ook openbaar maken. Misschien dan toch inderdaad straks voorin de kerk belijdenis doen? Of gewoon eens een jaartje met de belijdeniscatechisatiegroep optrekken om samen te leren en te zoeken? Ik nodig jong & oud uit! Voor opgave, of nadere informatie, neem gerust contact op.

Opening Winterwerk

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Aankomende 24 september is iedereen van harte uitgenodigd voor Opening Winterwerk.
Het thema van deze dag is ‘Ga je mee op zoek’. Het middagprogramma gaat om 14:00 uur van start met het drinken van koffie, thee of limonade met wat lekkers erbij.
Daarna is er een uitdagende en spannende speurtocht, voor jong en oud. Om 17:00 uur is er een kort moment waarin we met elkaar gaan zingen, luisteren en Gods zegen vragen over het kerkelijk jaar. Aansluitend kunnen we gaan genieten van de Italiaanse keuken. De jongeren vanaf 12 jaar gaan om 21:00 uur met elkaar op stap.
Geert Jan van Breugel

Bij de diensten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

In de eerste drie weken na mijn vakantie zullen wij nog een stukje met Mozes oplopen. Afgelopen zondag zagen wij Mozes op de berg, met zijn handen (armen) opgeheven naar de hemel (Exodus 17:8-16). Het volk Israël, dat onderaan de berg verbleef, werd op hetzelfde moment van hun vijand verlost: niet hun eigen kracht, maar hun afhankelijkheid van de HEERE was beslissend in de strijd. Het waren niet de wapens, maar Mozes’ handen, uitgespreid naar hemel, waar hun geestelijke en lichamelijke kracht in verscholen lag.
D.V. aanstaande zondag 21 augustus zullen wij getuige zijn van het advies dat Mozes van zijn schoonvader Jethro ontving (Exodus 18:13-27). Jethro legde Mozes uit hoe belangrijk het was om mensen aan te stellen die samen met hem de taak zouden dragen om het volk te leiden. In deze dienst zal vervolgens – in lijn met het advies van Jethro – ook iemand in ons midden aangesteld worden om samen met de andere kerkenraadsleden de gemeente dienend te leiden: Marian Steenwoerd-Oosterom (Nystadstraat 18, 3067 DT Rotterdam) zal in het ambt van ouderling worden bevestigd. Wij wensen haar in het bijzonder een rijke dienst toe!
themadienst: op de grens van het leven – de begrafenis van Mozes
Op D.V. zondag 28 augustus sluiten wij de doorgaande lezing over het leven van Mozes af. Wij zullen dan stilstaan bij het sterven van Mozes (Deuteronomium 34:1-6). Een werkelijke afsluiting dus. Heel opmerkelijk is dat er van Mozes wordt vermeld dat hij ‘door God is begraven’. God verzorgde Mozes’ begrafenis! In deze dienst zullen wij dan ook stilstaan bij het thema ‘begraven’.
Het thema ‘begraven’ is niet een thema dat elke zondag de aandacht krijgt, maar toch is het goed om daar als gemeente eens bij stil te staan. Joden en christenen hebben de eeuwen door een traditie van begraven gekend en daar waarde aan gehecht. In de laatste decennia zijn er echter ook alternatieven voor begraven gebruikelijk geworden, bijvoorbeeld crematie.
In deze dienst zullen wij met elkaar nadenken over hoe wij als christenen op de grens van het leven staan. Welke keuzen maken wij? En – nog belangrijker – hoe maken wij onze keuzen? En wat kunnen wij daarover leren vanuit de Bijbel?
Begraven, cremeren en al de dingen daaromheen zijn en blijven een persoonlijke keuze. Achter deze persoonlijke keuze gaan vaak heel veel gedachten, ervaringen en gevoelens schuil. Wij zullen elkaar daarover dan ook niet de les gaan lezen, maar met respect en aandacht naar elkaar luisteren. Maar samen willen wij ook zoeken naar hoe de Bijbel ons kan helpen om bewust en in geloof deze grens van het leven te beleven en voor te bereiden.
Omdat het zo’n teer en veelomvattend thema is, zal er na de dienst een nabespreking zijn in de Rehobothschool, waar (uiteraard) alle gemeenteleden voor worden uitgenodigd.
Goede diensten toegewenst!