Oriëntatie Cursus Christelijk Geloof

Categorie: Algemeen

Buurman, vriendin, wijkgenoot, collega, wandelmaatje, fietsvriend, koffiecontact of die persoon die je elke keer op dezelfde plek en dezelfde tijd ‘toevallig’ ontmoet… Nodig ze eens uit voor de oriëntatie cursus. Bid eens of God wil laten zien wie je kan uitnodigen, bid voordat je ze uitnodigt en daarna.
In het voorjaar starten we weer. De data zijn: 6, 13, 27 februari, 6, 13 maart 2014.
Info of opgave: Gert van den Bos, gertvandenbos [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl of 06-17098978.

Kerstnacht in Schollevaar

Categorie: Algemeen

Op de avond voor kerst, dinsdag 24 december, wordt in de Ontmoetingskerk al weer voor de 15e keer de kerstnacht in Schollevaar gehouden. Iedereen is van harte welkom om samen kerstliederen te zingen en te luisteren naar een overdenking van ds. Florimco van der Rhee. Het thema dit jaar is: ‘Te mooi om waar te zijn’. Verder treedt ook de Vocal Group Utrecht op en zorgt een podiumgroep voor een verrassende kijk op het thema. De kerstnachtontmoeting is met name bedoeld om de mensen uit de wijk uit te nodigen. Vraag dus gerust uw buurvrouw of buurman mee om deze samenkomst mee te maken. Na afloop is er tijd om even gezellig na te praten en te genieten van koffie, warme chocolademelk en kerststol. De toegang is gratis. Wel is er aan het einde van de samenkomst een collecte, waarvan de opbrengst voor de helft bestemd is voor de onkosten van de kerstnacht en de andere helft is dit jaar bestemd voor stichting WEM-Nederland. Deze stichting bouwt in Muanda in de DR Congo een voorziening voor de opvang van (aids)wezen. In 2014 gaat een groep jongeren vanuit de Ontmoetingskerk op het project meebouwen aan de eerste fase van een basisschool. Gezien de verwachte drukte zijn er twee samenkomsten met hetzelfde programma: om 19.30 uur en om 22.00 uur. Nogmaals: Iedereen van harte welkom!

Kerstviering Ontmoeting rond de maaltijd

Categorie: Algemeen

Op D.V. donderdag 19 december hopen we met elkaar het kerstfeest te vieren. Met de
vaste gasten, die altijd ‘aanzitten’, maar ook met u of jij die nog niet eerder kwam. Iedereen is welkom, ouderen en jongeren! Vanaf 16.00 uur staat voor u/jou koffie, thee of fris klaar. Om 17.15 uur beginnen we met het zingen van een aantal kerstliederen, waarna we met de maaltijd beginnen. Daarbij is er tussen de gangen door ook ruimte voor een gedicht en een kort verhaal en aan het eind is er een korte meditatie over de blijde boodschap van kerstfeest! Om ongeveer 20.00 uur is de sluiting. De kosten zijn € 10,-. Graag vooraf even opgeven, als u/jij komt. Hiervoor ligt een opgavelijst klaar in de hal van de kerk. Telefonische opgave kan ook bij Nelleke Opschoor

Adventsmiddag voor de ouderen

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

De adventsmiddag voor de ouderen krijgt dit jaar het thema: ‘Hij komt’. Dit thema wordt op een mooie manier uitgewerkt. Verder zingen we natuurlijk bekende kerstliederen, wordt er een verhaal verteld en er is een gezellige broodmaaltijd. Ook verwelkomen we de kleuters van basisschool Het Baken, die een kerstgroet komen brengen. Kortom, een middag om niet te missen!
Alle ouderen uit de gemeente zijn van harte welkom! En weet u iemand van buiten de gemeente die van zo’n middag kan genieten, vraag hem/haar gerust mee! Wel graag van te voren opgeven.
We zetten alle gegevens even op een rij:
datum: maandag 12 december 2013
tijd: 14.00 uur – 18.00 uur
plaats: Ontmoetingskerk
terugreis: wordt voor gezorgd
heenreis: liefst zo mogelijk zelf regelen; lukt dit niet, dan kunt u worden opgehaald
opgave: zie intekenlijst in de hal van de kerk of bij:
Jannie Meendering, email: jmeendering [at] hotmail [dot] com of Jozien Baars, email: sijobaars [at] ziggo [dot] nl.
Wilt u of jij helpen met de catering of mensen naar huis brengen? Heel graag! U/jij kunt zich aanmelden via bovenstaande manier. We hopen op een fijne middag met elkaar!
Met vriendelijke groet, Jannie en Jozien.

Adventszangdienst, zondagmiddag 8 december

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Op zondagmiddag 8 december is er om 16.00 weer een adventszangdienst. Het thema is: ‘De nieuwe dag breekt aan’. Aan deze dienst werkt een, uit gemeenteleden samengesteld, gelegenheidskoor mee, ditmaal onder leiding van Piet Kaldewaij en Rinus Marinissen. Zij brengen bekende en minder bekende adventsliederen ten gehore. De begeleiding wordt verzorgd door Gerard Wassink. Van harte welkom!

Adventsproject 2013 ‘De Heer is mijn Herder’

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

1 december mochten wij met elkaar de eerste adventszondag in 2013 vieren. Met de kinderen van de kindernevendienst organiseren wij ook dit jaar weer het adventsproject. Het thema dit jaar is: ‘De Heer is mijn Herder’. Advent is een tijd van verwachten, een tijd van verlangen naar de langverwachte Messias, die als een herder zorgt voor zijn schapen.
De herder is in de Bijbel een bekende figuur. Het beroep van herder is zwaar. Hij moet de kudde beschermen tegen dieven en roofdieren. Hij moet op zoek naar voedsel en water. Meestal gaat de herder vóór de kudde uit om de weg veilig te maken.
In het adventsproject gaat het over drie bekende herders uit het Oude Testament: David, Jakob en Mozes. En verder over het prachtige verhaal dat Jezus ons heeft verteld over de herder die op zoek gaat naar zijn verdwaalde schaap. In het kerstverhaal kom je de herders ook weer tegen. Zij horen zelfs als eerste het blijde nieuws dat Jezus de Redder is geboren!
Elke adventszondag wordt er door de kinderen ook een kaars aangestoken en zingen we met elkaar een couplet van het stapellied, dat uiteraard weer op het thema is aangepast. Op 1e kerstdag branden er dan vier adventskaarsen en een kaars voor het kerstfeest. De herdersverhalen die centraal staan tijdens de verschillende adventszondagen, zijn:
1e adventszondag: de herder David speelt en zingt, lezing: 1 Samuel 16: 14-23 en Psalm 23
2e adventszondag: de herder Jacob wordt bedrogen, lezing: Genesis 29: 16-35 en Genesis 49: 8-10
3e adventszondag: de herder Mozes hoort Gods naam, lezing: Exodus 3: 1-15 en Johannes 10: 11-15
4e adventszondag: de herder en het verloren schaap, lezing: Lukas 15: 1-7
1e kerstdag: herders horen een blijde boodschap, lezing: Lukas 2: 1-20
Hartelijke groet namens het kindernevendienst-team

Bij de adventsdiensten (8-12 en 15-12)

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

‘Zonder olie maar met de Arabieren gaan we dit jaar gelukkig kerstfeest vieren’.
1973 was met het aantreden van het kabinet Den Uyl in ons land, de Yom Kippoer oorlog en de oliecrisis een opmerkelijk en roerig jaar.
”Wat zijn er in 1973 een stormen over de wereld losgebroken. Het is goed je erop te bezinnen, dat het in de wereld nooit goed zal kunnen gaan, zolang er misdeelden en overbedeelden zijn, zolang we de nu schaars geworden rijkdommen van de wereld niet delen. Laten we meevoelen met al wie, waar ook ter wereld, lijdt, onderdrukt of bedreigd wordt. Hoeden we ons voor egoïsme, want dat roepen we wellicht ook bij anderen wakker en dan wordt de wereld een ruïne.” Woorden van toenmalig koningin Juliana uit haar kersttoespraak van 1973.
‘In de crisis omringd door wilde dieren gaan we dit jaar gelukkig kerstfeest vieren’.
Veertig jaar later, in 2013, beleven we , gelet op de ontwikkelingen op materieel en immaterieel gebied, evenzeer een roerig jaar. Homo homini lupus, de ene mens is voor de andere een wolf. Kerk en samenleving zijn regelmatig opgeschrikt door tal van gebeurtenissen en praktijken, waarbij het welzijn van de naaste ernstig geschaad bleek te zijn. Het oplaaiende geweld, de verregaande graaicultuur, het afschuwelijke seksueel misbruik en de toenemende onverdraagzaamheid stemmen niet bepaald gelukkig.
Toeleven naar het kerstfeest is zien op het Lam Gods (Agnus Deï), dat de zonden der wereld wegneemt en uitzien naar de komst van Zijn koninkrijk. In Zijn handel en wandel gaf Jezus voortdurend blijk van ontroerende barmhartigheid en opofferende liefde. We zijn op weg naar het Kind in de kribbe en horen op 25 december de eerste kersttoespraak van onze koning, Willem Alexander. Maar vooral verlangen we hevig naar de wederkomst van de Koning der koningen, Jezus Christus, naar Zijn rijk van gerechtigheid en vrede.
Kom Heer, op wie de wereld wacht,
wij wachten op geen ander.
O kom, een zwakke zonder macht,
als koning heersen in Gods kracht
en leid ons tot elkander.
(Muus Jacobse)
Op D.V. zondag 8 december is er de morgendienst met ds. B.H. Weegink uit Katwijk aan Zee, een goede bekende in ons midden, terwijl er ’s middags weer veel adventsliederen gezongen worden, waarbij ds. Niels de Jong uit Rotterdam voorgaat.
Op D.V. 15 december om 9.15 uur gaat ds. A.J. Post, een jonge predikant uit Nieuw-Beijerland, voor en de middagdienst wordt geleid door ds. A. Tromp uit Krimpen a/d IJssel.
Een goede tijd van voorbereiding op het komende kerstfeest en gezegende diensten toegewenst.

Ontmoetingskerk brengt met ballonnen website in de lucht

Categorie: Algemeen

De Ontmoetingskerk heeft afgelopen zaterdag hun geheel vernieuwde website gelanceerd. Ter gelegenheid van het ‘in de lucht gaan’ van deze website werd een ballonnenwedstrijd gehouden voor de jeugd. Net na half elf gingen zo tientallen ballonnen de lucht in naast het kerkgebouw aan de Zevensprong in Capelle aan den IJssel.
De website van de Ontmoetingskerk is vernieuwd. Een herkenbaar fris uiterlijk waarbij de website is vormgegeven in de drie kleuren waarmee de beide gemeenten, die het kerkgebouw delen, zich onderscheiden. Op de rode voorpagina vindt u alle activiteiten die voor en/of in de wijk worden georganiseerd. Op de groene en oranje pagina’s is informatie te vinden over de beide kerken die de Ontmoetingskerk delen: de Hervormde Wijkgemeente Schollevaar en de Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Oost/ Capelle aan den IJssel. Neem gerust zelf een kijkje op de nieuwe website: www.ontmoetingskerkonline.nl.
Ter gelegenheid van deze nieuwe website die afgelopen zaterdag om half elf werd gelanceerd was er voor de kinderen een ballonnenwedstrijd georganiseerd. Tientallen ballonnen gingen even na half elf de lucht in waarmee het officiële startschot voor de nieuwe website werd gegeven. Het blijft nog even spannend welke ballon het verste weg is gekomen. Voor de winnende ballon liggen kaartjes voor de Ark van Noach klaar.

Kerstnachtdienst in Schollevaar

Categorie: Algemeen

Bekijk hieronder de flyer voor de komende Kerstnachtdienst.

Beroepingscommissie aangewezen

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Er is toestemming van de Hervormde Algemene Kerkenraad voor het beroepen van een predikant. Ook is de verklaring binnen waarin staat dat de gemeente financieel voldoende draagkracht heeft om een predikant te kunnen beroepen.
De wijkkerkenraad heeft een beroepingscommissie benoemd, die het beroepingswerk zal organiseren. Deze commissie brengt advies uit aan de wijkkerkenraad voor het beroepen van een predikant. De leden van de beroepingscommissie zijn: Pietie van Buren (namens de Hervormde Algemene Kerkenraad), de gemeenteleden Inge Matthijsse, Roos Breevaart, Jolieke Houtman, Dick van den Berg, Annis Lekransy, Jan Hordijk en Pieter Vlok, namens de kerkenraad Arjan Dijkshoorn (kerkrentmeester wijkkerkenraad) en Aad Klop (voorzitter wijkkerkenraad). Stella van Berk (diaken wijkkerkenraad) verzorgt het secretariaat.
Het beleidsplan en de profielschetsen zijn gereed (profielschets van de te beroepen predikant, profielschets van de Hervormde wijkgemeente Schollevaar en de profielschets van de woonwijk Schollevaar).
De wijkkerkenraad ontvangt van het landelijk kerkelijk bureau een lijst met namen van predikanten die beroepbaar zijn. De kerkenraad voegt namen aan de lijst toe.
Wij vragen u ook om namen van predikanten door te geven aan de scriba van de kerkenraad (scriba-hws [at] ontmoetingskerkonline [dot] nl), vóór 2 december a.s. De opgaven moeten zijn voorzien van een motivering of argumentatie en van de naam van degene die de opgave doet.
Wij vragen u te bidden om wijsheid voor de leden van de beroepingscommissie en om Gods leiding in het beroepingswerk.