Bij de diensten (7-12, 14-12)

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

We lezen in het eerste hoofdstuk van Lucas over Maria, die met geest en ziel de Here groot maakt. Ze heeft de geringste gedachten van zichzelf en de hoogste gedachten van God. Maria behoort tot ‘het vrome volk in God verheugd, dat huppelen mag van zielevreugd’. Haar Heiland heeft naar haar willen omzien. Als Maria dit wonder vatten wil, staat haar verstand eerbiedig stil. Maar haar vreugde mag en moet zij uitzingen. Gods belofte wordt heerlijk vervuld in de geboorte van Zijn Zoon Jezus Christus.
De verhalen over Jezus’ leven, dood en opstanding kennen we uit het Evangelie. Vanuit het geloof in de levende Christus kunnen en mogen we de aanbidding en de lofzang gaande houden.
Als op D.V zondag 7 december het Heilig Avondmaal gevierd mag worden, willen we in deze tijd van advent verwachtingsvol uitzien naar het smaken van Gods goedheid in brood en wijn. Gods goedheid is groot. Tegelijkertijd mogen we de tweede komst van Christus verwachten. De ziel van de gelovige wacht op de Here. Zij hoort de belofte van Zijn komst. En ’als de ziele luistert, spreekt het al een taal dat leeft’.
Zondag 7 december staat de Avondmaalstafel ’s morgens en ’s middags aangericht.
Voorgangers zijn ds. N. de Jong uit Rotterdam en ds. T. Verboom uit Gouda. We zien er naar uit om de dood van Christus te gedenken, totdat Hij komen zal op de wolken des hemels.
Op zondag 14 december, de derde zondag van advent hopen we ’s morgens ds. M.H. Vastenhout uit Bleskensgraaf te begroeten en ’s middags is er de jaarlijkse zangdienst.
Het Onmoetingskoor, een gelegenheidskoor uit ons midden, za tal van liederen ten gehore brengen en met ons bekende liederen zingen.
Leid mijn schreden, Zoon van God,
met uw Geest van boven.
Doe mij dieper, doe mij meer,
moediger geloven.
Geef mij elke levensstonde
overwinning van de zonde,
O, verbreek door uwe kracht
in mijn leven satans macht.
(Evangelische Liedbundel 102, vers 2)
Gezegende diensten toegewenst.

The Bethlehem event MMXIV

Categorie: Algemeen

Dit jaar wordt voor de tweede keer The Bethlehem event, wandel LIVE door het kerstverhaal, georganiseerd door de Ontmoetingskerk en de christelijke basisschool Het Baken in Capelle-Schollevaar.
Op woensdag 17 december start de wandeling vanaf het schoolplein van Het Baken aan het Maria Danneelserf. Langs een route van ongeveer 1½ kilometer wordt het kerstverhaal in 13 scènes uitgebeeld door vrijwilligers. Bij de Ontmoetingskerk eindigt de wandeling bij de stal. In de kerk is er gelegenheid voor een kopje koffie of chocolademelk en een praatje. Op het plein van Het Baken is een kleine kerstmarkt waar u o.a. kerstdecoraties kunt kopen, die gemaakt zijn door de leerlingen van Het Baken.
Tussen 17.30 en 20.30 uur kunt u starten met de wandeling.
Gratis kaarten voor dit evenement zijn vanaf zondag 30 november af te halen. Op zondag na de ochtenddienst in de Ontmoetingskerk, Zevensprong 4 en op werkdagen bij basisschool Het Baken, Maria Daneelserf 18.
U kunt de kaarten ook reserveren via directie [at] hetbakencapelle [dot] nl. Geeft u dan wel aan met hoeveel personen u mee loopt en hoe laat u wilt vertrekken.
Simon Baars en Tineke Straver.

Adventsproject 2014 ‘Verlangen naar vrede’

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

D.V. zondag 30 november hopen wij met elkaar de eerste adventszondag 2014 te vieren. Met de kinderen van de kindernevendienst organiseren wij ook dit jaar weer het adventsproject. Het thema van dit jaar is : ‘Verlangen naar vrede’. Het woord vrede is de vertaling van het Hebreeuwse woord sjalom. Het heeft de betekenis van welzijn, het gaat heel goed met je, een diep gelukkig zijn met God, jezelf en anderen.
Vanaf het begin van de wereld is het Gods bedoeling geweest dat er vrede zou zijn in Zijn schepping voor dieren, mensen, families, gemeenschappen en landen. Helaas is er veel fout gegaan, waardoor onvrede en onrecht en nog veel meer narigheid hoogtij vieren. Toch mogen we vanuit de Bijbel geloven dat het Gods plan is dat er opnieuw een wereld van sjalom komt. De komst van Zijn zoon Jezus naar deze wereld, de Vredesvorst, speelt hierin een belangrijke rol.
In de periode van advent leven wij samen met de kinderen naar Jezus’ komst toe. Elke adventszondag wordt er door de kinderen een kaars aangestoken en zingen we met elkaar een couplet van het stapellied, dat uiteraard weer op het thema is aangepast. Op 1e kerstdag branden er dan vier adventskaarsen én een kaars voor het kerstfeest.
De verhalen waar we op de verschillende adventszondagen bij stil willen staan, zijn:
1e adventszondag: woorden en daden van vrede, Exodus 40: 1-16 en 34-38
en Numeri 6 : 22-27
2e adventszondag: de Vredevorst, 1 Kronieken 22 : 6-16 en Jesaja 9 : 1-6
3e adventszondag: de stad van vrede, Micha 4 : 1-8, Jesaja 60 : 14b-22
en Psalm 122: 6-9
4e adventszondag: profetie van vrede, Lukas 1 : 67- 79 en Johannes 14 : 27
1e kerstdag: vrede op aarde, Lukas 2 en Johannes 14: 22-28
Hartelijke groet namens het kindernevendienstteam.

Verslag van de VakantieBijbelClub In de Kring, 20 t/m 22 oktober 2014

Categorie: Algemeen

In de herfstvakantie mochten we weer de VakantieBijbelClub vieren. Het waren drie fijne middagen met gemiddeld bijna 70 kinderen per keer, geweldig!
Het thema was: ‘Het is pas feest als jij er bent!’ De verhalen die rondom dit thema zijn verteld waren o.a. het verloren schaap, het verloren muntje en de verloren zoon.
Wat een feest als iets of iemand kwijt is en weer wordt gevonden! Dan is het feest pas echt compleet. Voor God is ook het feest compleet als u/ jij bij Hem wilt horen; Hij staat al op de uitkijk!
We hebben samen gebeden, gezongen, een bijbeltekst geleerd en naar de bijbelverhalen geluisterd.
Verder hebben we o.a. mooie schaapjes en schatkistjes geknutseld, een heus muntenspel gedaan en de laatste dag hebben we een vossenjacht gehouden. Een aap, een oud vrouwtje met rollator, een ramenwasser, van alles liep er rond in de buurt van de Sjalomschool. Van elke vos kregen we letters en daar kwam de volgende zin uit: ‘Bij God ben je altijd welkom!’
We zijn erg blij met de enthousiaste hulp van vele gemeenteleden, en ook van moeders uit de wijk, bij het begeleiden van groepjes, het spelen van de vossen, de catering, verhalen vertellen… te veel om op te noemen.
En we denken ook aan iedereen die voor dit evangelisatiewerk heeft gebeden.
Hartelijk dank allemaal!
Onze grootste dank is voor God, Die gaf dat er zoveel kinderen bereikt konden worden. Zo was en is het pas echt feest!
Werkgroep VakantieBijbelClub In de Kring

Bij de diensten (23-11 t/m 30-11)

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Op D.V. 23 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken in de morgendienst, waarin ds. C. Vroegindeweij uit Rotterdam voorgaat, degenen, die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. We mogen dat doen vanuit het geloof in Jezus Christus, onze Zaligmaker. Wie in Hem gelooft, mag leven, ook al is hij gestorven. Eeuwig leven!
’s Middags ontvangen wij als gastpredikant ds. D.M. van de Linde uit Rotterdam.
Op D.V. 30 november, de eerste zondag van advent, begroeten we ’s morgens dr. R. de Reuver uit Den Haag en in de middagdienst begroeten we ds. L. Lammers uit Giessen-Oudekerk.
Jozef neemt een zeer bescheiden plaats in het Evangelie in. Als Jozef van plan is om Maria in stilte te verlaten om haar niet in opspraak te brengen, verschijnt hem een engel in de droom, zo lezen we in Mattheüs 1. Jozef moet niet aarzelen om Maria, die zwanger is, tot zijn bruid te nemen. Maria is bevrucht door de Heilige Geest. Wonder Gods. Gods eniggeboren Zoon, verwekt door de Heilige Geest, Jezus is Zijn naam. Jozef mag pleegvader en naamgever zijn.
Ook voor Jozef gold, dat God het zijn beminden in de slaap geeft. Zo konden Jozef en Maria samen, verheugd en van zorg ontslagen, God roemen.
‘Maar Hij verhoogt en hoedt
het nederig gemoed,
waarin Zijn Geest wil wonen.’
(Lofzang van Maria, vers 5b)
Gezegende diensten toegewenst.

Dorcas Kledingactie: hartelijk dank!

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

De kledinginzamelingsactie op zaterdag 25 oktober in de Ontmoetingskerk was een groot succes. Tussen 10.00 en 12.00 uur was het een komen en gaan van brengers van kleding, schoenen en overig (huishoud)textiel. Er was gelegenheid voor een kop koffie, een praatje en een luisterend oor. De brengers van kleding kwamen van dichtbij en veraf: eigen kerkgangers, kerkgangers uit andere Capelse kerken, bewoners uit de wijk Schollevaar en andere wijken van Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel en Rotterdam. Sommige mensen hadden hun bijdrage in de week voorafgaand aan 25 oktober al naar de kerk gebracht of thuis op laten halen. Samen hebben we 222 zakken kleding ingezameld! Hiermee kan Dorcas hulp bieden aan de allerarmsten en kwetsbare mensen zoals ouderen, chronisch zieken, (wees)kinderen in onder meer Oost-Europa, Zuid-Afrika, Kenia, Lesotho en Mozambique. Dorcas in Bergambacht verzorgt verder het sorteren van de kleding en het transport.
Hartelijk dank voor (jo)uw bijdrage!
Namens de diaconie, Karin Verboom.

Bij de diensten (9-11 t/m 16-11)

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

“Al spreek ik de talen van mensen en engelen, maar liefde heb ik niet..….”
In de recent verschenen Bijbel in de Gewone Taal (BGT) heeft de Bijbelse retoriek het loodje gelegd. De rauwe Bijbelse barok is zorgvuldig afgevijld. Bijbelfanaten zal die verarming een ergernis zijn en poëzieliefhebbers een dwaasheid, maar eerlijk gezegd biedt deze vertaling wel missionaire mogelijkheden. Als uit een Bijbelboek metaforenbrij en dichterlijke extase geschrapt worden, lees je het kernverhaal een stuk gemakkelijker.
De BGT is een echte evangelisatie- en kennismakingsbijbel. Bijbellezen moet hier niet te veel moeite kosten. Risico is wel, dat theologische subtiliteiten verloren gaan. Taal wordt ‘vernield’ en voor je het weet, wordt een woeste profetentekst van 2600 jaar oud gereduceerd tot welzijnsproza.
In 1 Korinthe 13 vers 1 heet in de beroemde liefdespassage van Paulus een mens zonder liefde: ‘een galmend stuk brons of een dof dreunende handtrom (Pieter Oussoren), een schetterende trompet of een galmend bekken (GNB), een klinkend metaal of een luidende schel (Statenvertaling), hoeveel talen hij of zij ook spreekt’.
De nieuwe Bijbel in Gewone Taal zegt simpel tegen die liefdeloze: ’je woorden zijn zinloos’.
Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven,
leesbaar voor mensen als zijn erfenis.
Ons leven mag zich voluit laten lezen,
herkenbaar als zijn eigenhandig schrift.
Wie kan in ons een brief van Christus lezen,
als niet de Geest ons aan elkander rijgt,
die ons als dode, levenloze letters
beademt en tot nieuwe zin herschrijft?
Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.
Om mensen zijn ontferming te herhalen
zijn wij gezonden, deze wereld in. Sytze de Vries (Liedboek 976)
Speciale aandacht wordt gevraagd voor de jongerendienst op 16 november, waar wellicht een galmend bekken of een klinkend metaal u wekt of juist(er) opwekt. Bijzonder hoe vele jongeren van onze gemeente zich telkens weer inzetten voor het welslagen van de muzikale momenten en op een creatieve wijze hun medewerking verlenen aan de jongerendienst. Voorganger: ds. Arie de Winter uit Nigtevegt.
’s Middags hoopt ds. H.J. van Wijnen uit Nieuwegein voor te gaan.
Op D.V. 9 november ontmoeten we twee voor ons betrekkelijk onbekende voorgangers.
Om 9.15 uur ds. A. Christ uit Katwijk aan Zee en om 16.00 uur ds. B.C. Haverkamp uit Wijk en Aalburg.
Verder zijn we blij, dat we ook op een doordeweekse dag bij elkaar kunnen komen om onze God te danken voor alle zegeningen, die wij uit Zijn hand dagelijks ontvangen.
De dankdienst voor gewas en arbeid houden wij traditiegetrouw een week na de officiële datum, namelijk op woensdag 12 november. Aanvang: 19.30 uur. Ds. René van Loon ziet uit naar jouw en uw komst!
Duidelijke en welluidende diensten toegewenst onder Gods zegen.