Smoorverliefd op de kerk…

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Smoorverliefd op de kerk? Of wat neutraler: liefde voor de kerk? Deze woorden schrijf ik op Valentijnsdag, de dag waarop ik de kopij voor het volgende Kerknieuws moet inleveren. Bij liefde voor de kerk kun je denken aan de Actie Kerkbalans die in de afgelopen maand is gehouden en waarvoor wij onze liefdegave mochten geven. Ik moet ook denken aan de eerste kerkenraadsvergadering die pasgeleden is gehouden, waarin de nieuwe ambtsdragers aanwezig waren. Tijdens deze kerkenraadsvergadering is afscheid genomen van de ambtsdragers die zijn afgetreden. Het was goed om dit moment te markeren. Een moment van dankbaarheid voor al het werk dat is verzet door de ambtsdragers die zijn afgetreden. Een moment ook van dankbaarheid voor de inmiddels voltallige kerkenraad. Een moment van dankbaarheid dat wij onze liefde voor de kerk in daden en woorden mogen omzetten.
Pasgeleden woonde ik een dienst bij, waarin een collega voorging. Deze collega bracht de liefde voor de kerk(elijke gemeente) heel mooi onder woorden. Hij zei: “Stel je voor dat je een vriend bezoekt, die zojuist is getrouwd. Dan zeg je toch niet tegen hem: ‘ik vind onze vriendschap echt heel geweldig en kostbaar, maar die bruid van jou… die vind ik echt helemaal niks!’” Nee, je wilt natuurlijk zoveel mogelijk delen in de vreugde van je vriend vanwege zijn bruid! Nu: de kerk (de gemeente) is de bruid van Christus. En Christus is smoorverliefd (zo noemde mijn collega het) op Zijn gemeente. Al Christus’ liefde gaat naar haar uit! Wat is er dan beter en ook mooier om met Christus in die liefde voor Zijn bruid te delen en Hem daarin vreugde te geven? Laten wij delen in de liefde van de Here Jezus!

Bij de diensten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Zondag 26 februari
Op zondag 26 februari zullen wij weer stilstaan bij een stukje uit de Apostolische Geloofsbelijdenis. Tijdens de Avondmaalszondag hebben wij stilgestaan bij ‘ik geloof in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer’. Wij gaan nu een regel verder in de geloofsbelijdenis: ‘die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria’. Het is best opvallend dat er namen van twee mensen in de geloofsbelijdenis worden genoemd. Maria, dat is de eerste naam. En later ook: Pontius Pilatus. Twee namen die overal ter wereld waar christenen hun geloof belijden worden genoemd. Wat heeft die naam ‘Maria’ voor ons geloof te zeggen? Waarom deze eervolle vermelding van haar naam in de geloofsbelijdenis? Wij zullen in de dienst teruggaan naar waar het allemaal is begonnen: de roeping van Maria om moeder van de Here Jezus te worden. Wij lezen daarvoor Lukas 1:26-38.
Woensdag 8 maart biddag
Op woensdag 8 maart staan wij in het bijzonder stil bij onze afhankelijkheid van God. Op deze dag bidden wij als gemeente met elkaar voor gewas en arbeid: voor het werk, voor het voedsel en voor de sociale voorzieningen. Het is prachtig, maar ook heel belangrijk, om onze afhankelijkheid van God onder woorden te brengen in het gebed en op deze manier ook zelf bewust te ervaren. Wij hopen daarom dat u en jij op woensdag een van de diensten zult bijwonen en mee zult bidden.
De diensten zullen gezamenlijk worden gehouden met de Christelijke Gereformeerde Kerk. In de middag is er een dienst die speciaal op de kinderen is gericht. Alle ouders, grootouders maar ook andere gemeenteleden en belangstellenden zijn van harte welkom! De dienst begint om 15.00 uur. Het thema van de dienst is: God hoort! Wij lezen uit de Bijbel: Genesis 21:1-21. In de avond is er een dienst die door mijn collega, ds. Van der Rhee, wordt geleid. Van harte aanbevolen!
Zondag 12 februari: doopdienst
Op D.V. zondag 12 februari zal Fenna van Steenhuijsen worden gedoopt. Wij wensen haar ouders Marc en Marieke (Meindert Hobbemastraat 2, 2902 GM) en ook Thijmen en Elisah alvast een rijke en gezegende dienst toe!
Het is bijzonder om in de weken voorafgaande aan het Paasfeest bij de doop stil te staan. De betekenis van de doop is namelijk: ‘sterven en opstaan met de Here Jezus’. Zoals de Here Jezus ten onder is gegaan in de zee van onze menselijke schuld en zonden, zo gaat de dopeling als het ware ten onder in het water. Maar zoals de Here Jezus na Zijn sterven is opgestaan uit de dood, zo mag de dopeling ook weer opstaan uit het water om samen met God in het leven verder gaan. Heel mooi wordt dit verwoord in Romeinen 6:1-14. Dit bijbelgedeelte zal dan ook in de verkondiging centraal staan.

Vakantie Bijbel “Club In de Kring”

Categorie: Algemeen

In de voorjaarsvakantie is er weer een Vakantie Bijbel Club! Tijdens deze week worden er drie Vakantie Bijbel Club-middagen gehouden in de Sjalomschool, (Hermitage te Schollevaar-Oost), op 27 en 28 februari en 1 maart. We willen dan beginnen om 13.15 uur en eindigen rond 16.00 uur. Het thema van deze Vakantie Bijbel Club is net als de vorige keer: Aan tafel! . Op maandag hebben we een tafel vol verschillen We horen het verhaal van Mefiboset die mag eten met koning David, (2 Samuel 9). Dinsdag ontdekken we een tafel vol feest, als de verloren zoon eet met zijn vader, (Lukas 15). Op woensdag sluiten we af met een verhaal over een bijzonder feest, (uit Lukas 14), aan een tafel vol voor iedereen. Onze boodschap is: Jij hoort erbij!
Voor een Vakantie Bijbel Club zijn veel medewerkers nodig. Er zijn groepjes kinderen die moeten worden begeleid en verhalen die verteld moeten worden. Vind je het leuk om de beamer te bedienen? Ook daar hebben we hulp bij nodig.
We willen u ook vragen of u wilt bidden voor een gezegende Vakantie Bijbel Club, dat we genoeg medewerkers vinden, dat we kinderen mogen bereiken met het evangelie en dat God ook mag gaan werken en leven in de harten van de kinderen!
Wanneer u zich wilt aanmelden als vrijwilliger of hierover meer informatie wilt dan kunt u contact opnemen met Annelies van der Klooster (06-23 07 66 45), Marijn van Heest (010-226 21 70) of mailen naar: annelies [at] perspectief-jeugdwerk [dot] nl.
Met hartelijke groet,
De Vakantie Bijbel Club–werkgroep

Gemeenteavond ‘Laten wij lezen: de Bijbel lezen met kinderen’

Categorie: Algemeen

Op donderdag 23 februari organiseren de HWS en CGK een gezamenlijke gemeenteavond. Het thema voor die avond is: Laten wij lezen, de Bijbel lezen met kinderen. Tijdens deze avond zal Liesbeth van Binsbergen, auteur van diverse kinderbijbels, ons meenemen in het proces van het schrijven van een kinderbijbel. Daarnaast willen we ook graag ruimte bieden aan het uitwisselen van ervaringen rondom het lezen uit de Bijbel met kinderen.
De avond is bedoeld voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. Opa en oma’s, ooms en tantes, leerkrachten en alle andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom! Graag willen we aan iedereen vragen zijn/haar kinderbijbel mee te nemen deze avond, zodat we deze tijdens de bespreking kunnen gebruiken.
De avond start om 20.00 uur in zaal 1/2 van de Ontmoetingskerk. Vanaf 19.45 uur staat er koffie/thee klaar. Voor vragen kan er contact worden opgenomen met Judith van der Mey – jvandermey [at] live [dot] nl.
Laten wij lezen…, dat is ons jaarthema voor 2016/17. Een jaar lang met elkaar extra aandacht besteden aan: de Bijbel lezen, samen lezen en alleen lezen, leren luisteren naar Gods Woord, verdieping en verbreding van onze bijbelkennis en ons geloof. In het kader van dit jaarthema nog een tip van een gemeentelid: er is een website waarop je je bijbelkennis kunt testen en vergroten via een quiz. De Bijbelquiz kan je elke dag in je mailbox laten bezorgen. Nieuwsgierig geworden? Zie: www.beterbijbel.nl Veel (quiz)vreugde en bijbelkennis toegewenst!

Bij de diensten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Op zondag 12 februari zal ik niet in onze kerkdiensten voorgaan. In de morgen hoop ik in Nieuwpoort voor te gaan. In de middag zal een echtpaar waar Lizette en ik mee bevriend zijn, worden uitgezonden namens de Gereformeerde Zendingsbond om zendingswerk te gaan doen in Rwanda. Een bijzondere zondag dus! Maar de zondag daarna hoop ik met u in onze gemeente een bijzondere zondag te beleven. Wij zullen dan namelijk in beide diensten het heilig Avondmaal met elkaar vieren.
In de vorige weken hebben wij stilgestaan bij het eerste gedeelte van de geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde’. Op de Avondmaalszondag wil ik een begin maken met het tweede gedeelte van de geloofsbelijdenis: ‘En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer’. De belijdenis dat Jezus de Christus (de Messias) is en dat Hij onze Heer is, heeft namelijk alles te maken met het Avondmaal.
Wij zullen in de morgen- en in de middagdienst stilstaan bij twee korte geloofsbelijdenissen uit de Bijbel. In de morgendienst lezen wij Mattheüs 16:13-23: voordat Jezus Zijn lijden en sterven aankondigt, horen wij Petrus belijden dat Jezus de Christus is. In de middagdienst lezen wij Filippenzen 2: 1-10: in dit gedeelte citeert Paulus een lied over Christus, dat uitloopt in de belijdenis: ‘Jezus Christus is Heer!’
Als er redenen of omstandigheden zijn – in de persoonlijke sfeer, of de interpersoonlijke sfeer – waarom u het moeilijk vindt om het Avondmaal mee te kunnen vieren, schroom dan niet om contact met mij, of met uw wijkouderling op te nemen.
Goede en rijke diensten toegewenst!