Uitreiking Schollevaarse Kaars 2021

Categorie: Algemeen

De Schollevaarse Kaars 2021 is zaterdag 16 januari 2021 uitgereikt aan voorzitter van Huttendorp Schollevaar Erwin Mostert. Hij ontvangt deze blijk van eerbetoon en waardering van de Ontmoetingskerk voor de betekenis van het Huttendorp in de wijk Schollevaar.

Traditiegetrouw is de Ontmoetingskerk begin januari aanwezig in winkelcentrum De Scholver om de bewoners van Schollevaar een gelukkig en voorspoedig nieuw jaar te wensen. Dit jaar was dat in deze vorm niet mogelijk vanwege de coronacrisis en wordt de wens via dit bericht overgebracht.

Gekoppeld aan de nieuwjaarswens, is de uitreiking van de Schollevaarse kaars. De Schollevaarse Kaars is een jaarlijkse blijk van waardering van de Ontmoetingskerk voor iemand die zich inzet voor de wijk Schollevaar. De  uitreiking van de Schollevaarse Kaars wordt georganiseerd in samenwerking met WOP-Schollevaar. Wijkbewoners kunnen namen aandragen van mensen die in hun ogen de kaars kunnen ontvangen.

De Ontmoetingskerk aan de Zevensprong in Capelle aan den IJssel wil graag bijdragen aan goede verhoudingen in de wijk Schollevaar, vanuit de motivatie dat God liefde is. Een kaars geeft licht, gezelligheid en warmte. Er zijn ook mensen die dat doen voor de mensen om hen heen; ze geven licht, gezelligheid en warmte. Kerkelijk wijkwerker Johan van der Klooster reikte de kaars dit jaar uit.

Uit een aantal verschillende nominaties, heeft de Ontmoetingskerk dit jaar gekozen om Huttendorp Schollevaar, in de persoon van Erwin Mostert, de kaars te overhandigen. Het Huttendorp wordt niet alleen door Erwin georganiseerd, hij doet dat samen met een bestuur van mensen die zich vrijwillig inzetten voor deze activiteit.

In de nominatie komt naar voren dat het Huttendorp “altijd oog heeft voor de veiligheid, maar ook het plezier van de kinderen en medewerkers. De ‘ziplijn’, filmavond en het slapen op het veld maken deze activiteit voor iedereen die betrokken is, onvergetelijk.” Daarnaast wordt waardering uitgesproken voor het feit dat ouders in de week zelf betrokken worden in de begeleiding. Zo is deze activiteit echt iets van en voor de wijk.

2020 Was voor het Huttendorp een jaar om niet te vergeten. Er was nogal wat voor nodig om het Huttendorp het afgelopen jaar veilig en verantwoord te laten plaatsvinden. In nauw overleg met de gemeente en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is bekeken hoe– ook met alle voorzorgsmaatregelen – de 130 aangemelde kinderen een leuke week konden beleven. Kinderen die vaak geen vakantie hebben gehad en (te) veel thuis hebben gezeten. Bovendien zou het de twintigste keer worden dat dit evenement zou plaatsvinden dus een extra motivatie om het te laten doorgaan! Maar met de nodige aanpassingen hebben de kinderen uit Schollevaar weer een fantastisch leuke week beleefd.

Erwin Mostert nam de kaars op een vertrouwde plek in ontvangst: ‘het Huttendorpveld’; het grasveld bij basisschool de Contrabas. Het veld ligt er nu stil en verlaten bij. Maar als alles goed blijft gaan wordt het hier vanaf 23 augustus 2021 weer een gezellige boel. Erwin: “Deze uitreiking is voor de stichting een mooie erkenning en een stimulans om er voor de kinderen ook dit jaar weer een mooie week van te maken. Het bestuur staat in ieder geval in de startblokken om kinderen uit Schollevaar weer een fantastische week aan te kunnen bieden’. Meer informatie over het huttendorp is te vinden op de site: https://www.huttendorpschollevaar.nl/.

Collecte kerk

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Uw bijdrage voor de kerk, kosten kerkgebouw en pastoraat en opbouw kunt u overmaken op rek.nr. NL98 RABO 0373 7173 69 t.n.v. van PgC Hervormde Wijkgemeente Schollevaar onder vermelding van ‘collecte HWS’.

Collecte diaconie

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Wekelijks worden een QR-code en een linkje naar internetbankieren vermeld in de weekbrief. U kunt ook zelf geld overmaken op rek.nr. NL03 INGB 0004 9563 75 t.n.v. PgC Diaconie HWS ovv ‘collecte diaconie’.

Diensten op afstand

Categorie: Algemeen

Tot medio januari zullen de diensten alleen via kerkdienstgemist.nl, kerkomroep.nl en kerktelefoon mee te beleven zijn:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/729

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11442

Kerkdiensten bijwonen

Categorie: Algemeen

Tot nadere berichtgeving zijn de diensten niet fysiek bij te wonen.

Informatie via: ontmoetingskerk.bezoeken [at] gmail [dot] com

Zondag 3 januari: leven uit de hoop

Categorie: Algemeen

Op zondag 3 januari zullen wij nog één keer uit de Hebreeënbrief lezen, over de ‘hoop die opbloeit’ (zoals er in mijn Bijbelvertaling boven staat geschreven). Wij lezen Hebreeën 6:9-20. Op de eerste zondag van het nieuwe jaar zullen wij stilstaan bij onze verwachting, onze zorgen en het vooruitkijken naar wat dit jaar zal brengen. De Hebreeënbriefschrijver roept ons op om vooral uit de hoop van het geloof te leven. Mooier kan je de zondagen van 2021 toch niet beginnen? 

Vrijdag 1 januari: Nieuwjaarsdienst

Categorie: Algemeen

Het lijkt mij mooi om in aansluiting op de dienst van 27 december nog twee keer uit de Hebreeënbrief te lezen. Op Nieuwjaarsmorgen zullen wij Hebreeën 4:14-16 lezen. De woorden in Hebreeën 4 volgen naadloos op de woorden die op zondag 27 december zijn gelezen. Weer lezen wij over de Heere Jezus als onze Hogepriester en wat dat concreet voor ons betekent. In Hebreeën 4 volgt daarop een aansporing om steeds weer ‘tot de troon van de genade te naderen’. De schrijver roept ons op: ‘zoek voortdurend de Heere God en vraag om Zijn hulp, barmhartigheid en genade!’ Een prachtige aansporing om elke dag van 2021 in praktijk te gaan brengen. 

Donderdag 31 december: Oudjaarsdienst

Categorie: Algemeen

Zoals inmiddels gebruikelijk zullen wij samen met de broeders en zusters van de Christelijke Gereformeerde Kerk het oude jaar afsluiten en het nieuwe jaar beginnen. Het is heel mooi om juist op Oudejaarsavond en op Nieuwjaarsdag met elkaar in de kerk te zijn of op afstand verbonden te zijn, om samen te bidden, te luisteren en God de lof te brengen. Op Oudejaarsavond zal ds. Koopman voorgaan.

Zondag 27 december

Categorie: Algemeen

Op de zondag na de Kerstdagen wil ik met u een moment terugblikken op het Kerstfeest door een stukje uit de Hebreeënbrief te lezen (2:5-18). In hoofdstuk 2 van zijn brief aan de Hebreeërs vertelt de schrijver waarom de Heere Jezus in alles gelijk moest worden aan de mensen, anders gezegd: waarom Jezus als mens naar de aarde is gekomen. Wij gaan luisteren naar de woorden van de Hebreeënbriefschrijver om met elkaar de betekenis van het Kerstfeest nog beter te begrijpen en vast te houden als houvast voor ons leven.

Vrijdag 25 december: Eerste Kerstdag

Categorie: Algemeen

Op Eerste Kerstdag zullen wij naast het bekende Kerstevangelie uit Lukas 2 ook naar de ouverture van het Johannesevangelie luisteren. Johannes vertelt ons aan het begin van zijn Evangelie niet over ‘het Kind in de kribbe’, maar neemt ons helemaal mee terug naar de schepping van de wereld. Zoals God eens het licht heeft geschapen en de donkere wereld heeft verlicht, zo heeft Hij in Christus opnieuw de weer duister geworden wereld in het licht gesteld. ‘Dit (Christus) was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht’ (Joh 1:9). De Bijbellezing uit Johannes 1 staat tevens centraal in het Adventsproject dat op Eerste Kerstdag zal worden afgesloten.