Sportweek in Schollevaar!

Categorie: Algemeen

Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 juli 2017 vindt voor de 12e keer de jaarlijkse sportweek in Capelle-Schollevaar plaats. Opnieuw staat er een enthousiast team sporters uit de Ontmoetingskerk klaar om op het sportveld aan het Louvre (achter de Sjalomschool) de activiteiten voor de kinderen te begeleiden.
Elke middag, van 14.00 tot 16.00 uur, zullen er clinics worden gegeven voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Vooral voetbal- en volleybalclinics, maar ook andere sporten zullen langs komen, daar waar mogelijk aangevuld met recreatieve spelletjes.’s Avonds zijn jongeren van 13 jaar en ouder welkom om samen van 19.00 tot 21.00 uur te voetballen of volleyballen. Samen met het sportteam zullen er dan partijtjes worden gespeeld. Verspreid over de dag zal het sportteam door middel van onder andere dramastukjes vertellen over het christelijke geloof.
De sportweek wordt vrijdagavond op het sportveld afgesloten met een buurtbarbecue voor alle kinderen, tieners, jongeren en hun ouders. Ook andere buurtbewoners zijn dan van harte welkom. Tijdens deze avond, die begint om 18.00 uur, is er voor de kinderen die mee hebben gedaan aan de sportweek nog een presentje. Kaartjes voor deze buurtbarbecue kunnen in de loop van de week worden gekocht op het sportveld.

Nacht van Gebed van 16 op 17 juni

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Uit de nieuwsberichten van de afgelopen tijd blijkt dat het geweld tegen christenen toeneemt. We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat voor impact dit heeft op de lokale kerk. Toch kunnen we een verschil maken in het leven van vervolgde christenen. Landsgrenzen en gevangenismuren belemmeren ons gebed niet! Ook dat heeft impact op de vervolgde kerk. Bid daarom mee tijdens de Nacht van Gebed van 16 op 17 juni.
 
Ook als Ontmoetingskerk willen wij meedoen op vrijdag 16 juni van 20.00 -24.00 uur. U/jij kunt er ook voor kiezen om een deel van de avond mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de nacht luisteren we naar verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed. Van harte welkom. Meer info? Corrie ’t Hart 010-4507486.

Zondag voor de Vervolgde Kerk – 11 Juni

Categorie: Algemeen

Meteen na Pinksteren werden de eerste christenen om hun geloof vervolgd. Daarom staan vervolgde christenen de eerste zondag na Pinksteren centraal tijdens de dienst.
Ook in de Ontmoetingskerk willen we op zondag 11 juni aandacht besteden aan de Vervolgde Kerk in gebed, lied, preek en collecte. Tevens houden we onze jaarlijkse schrijfactie om vervolgde christenen te bemoedigen. In de hal van de kerk liggen die zondag kaarten en schrijfadressen met informatie klaar. Neem er één of meerdere mee en toon uw/jouw verbondenheid. Het geeft deze mensen, die vervolgd worden om hun geloof, hoop en ze ervaren de liefde van medebroeders en –zusters.

De Bijbel lezen in één jaar

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Inmiddels heeft een twintigtal personen van binnen en buiten onze gemeente zich opgegeven om met elkaar in één jaar de Bijbel te lezen. Graag wil ik deze personen, maar ook allen die nog twijfelen of zij mee zullen doen met dit Bijbelleesjaar, uitnodigen om op woensdag 21 juni bij elkaar te komen in de Ontmoetingskerk. Aanvang: 20.00 uur. Op deze avond zullen wij alvast wat met elkaar kennismaken, maar wil ik ook wat meer informatie geven over het Bijbelleesjaar. We zullen ons op deze manier alvast voor de zomervakantie voorbereiden, zodat wij na de zomervakantie kunnen gaan starten. Hartelijk welkom op 21 juni!
 
ds. Eddy de Kruijf

Voorbereiding missionaire/diaconale projecten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Een aantal gemeenteleden trekt er deze zomer weer op uit om het evangelie op een bijzondere manier handen en voeten te geven. Het is altijd fijn als deze activiteiten gemeld worden bij de Zendingscommissie. Vanuit de Zendingscommissie kan dan worden meegeleefd met voorbede, PR en advies. Ook hoort de Zendingscommissie het graag als er sponsoracties worden gehouden in de gemeente. De Zendingscommissie houdt hierover het overzicht en kan soms advies geven om een sponsoractie anders aan te pakken of meer te spreiden.
 
Neem gerust contact op als je plannen hebt of maakt om op diaconaal gebied je talenten in te zetten buiten de grenzen van de Ontmoetingskerk!
 
Tot nu toe is de Zendingscommissie op de hoogte van de volgende projecten:
 
Met de organisatie Whispering Eagle Ministries-Nl (WEM-NL) gaan Simon en Jozien Baars samen met Anouk van der Male, Lea en Rosy Overduin, Joost Matthijsse, Marijke van Loon, Nico Trouwborst, Richelle Middelkoop, Jos en Pauline Baars, Jordy van Leeuwen, Sven Kortekaas, Iris Lubach, Jarné van Zetten en Britt van der Plas opnieuw naar DR Congo. Dit keer om o.a. een derde familiehuis te bouwen voor de weeskinderen van de partnerorganisatie Abri de l’Esperance. Vertrekdatum: DV 14 juli 2017.
 
Voor de organisatie World Servants gaan Hans Houtman en Bert Verboom leiding geven aan een bouwproject in Guatemala. Zij gaan verder bouwen aan een naschoolse opvang in de hoofdstad van Guatemala. Zij vertrekken DV 1 augustus 2017.
 
Ook met de organisatie World Servants gaat Jasper van Bloois als deelnemer mee om klaslokalen te gaan bouwen voor een basisschool in het kleine dorp Moulin Guane in Haïti. Hij hoopt op 18 juli 2017 te vertrekken.
 
Al deze activiteiten vergen veel voorbereiding, tijd en inzet. En er is veel geld nodig om de reizen te financieren. Wilt u bidden om kracht en creativiteit? En zo mogelijk meedoen met sponsoracties?
 
Als gemeente willen we hen bemoedigen door hen in een speciale uitzenddienst de zegen van God mee te geven. Deze dienst wordt gehouden op zondag 9 juli 2017 om 9.15 uur.
Hartelijke groeten van de Zendingscommissie,
Jozien Baars, Helma Houtman, Pauline Pals en Marijn Wassink.

Dorcas Kledingactie voorjaar

Categorie: Algemeen

In de Ontmoetingskerk wordt op zaterdag 22 april de Dorcas Kledingactie gehouden.
Het grootste deel van de ingezamelde kleding is bestemd voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, (wees)kinderen en gehandicapten. Dorcas transporteert dit deel naar hulp- en ontwikkelingsprojecten in onder meer Oost-Europa, Zuid-Afrika, Kenia, Lesotho en Mozambique. Een ander deel van de ingezamelde kleding stelt Dorcas beschikbaar aan kerken in Oost-Europa, die het verkopen voor de financiering van sociale projecten in hun directe omgeving.

Wat kunt u inleveren?

Bruikbare / draagbare kleding (schoon en heel): dames-, heren-, kinder-, baby-, bruids-, gelegenheids- en positiekleding, ondergoed, katoenen luiers, handschoenen, sjaals, mutsen

Schoenen

Huishoudtextiel:: bedlinnen, dekens, lakens, gordijnen, badtextiel en keukentextiel.

Inleveren kan – graag in gesloten plastic zak – op zaterdag 22 april tussen 10.00 en 12.00 uur in de Ontmoetingskerk. Bent u niet in de gelegenheid te komen, dan halen wij het – in de voorafgaande week – graag bij u op. Doet u ook (weer) mee?

Bij de diensten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Donderdag 13 april (Witte Donderdag)
Op donderdagavond 13 april hopen wij weer het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren. Het is heel indrukwekkend om samen aan tafel te mogen gaan en het brood te breken en de wijn te drinken op de avond voor Pasen. Juist op deze avond voor Pasen ging de Here Jezus Zelf met Zijn leerlingen aan tafel en sprak Hij: “Neem, eet, doet dit toch Mijn gedachtenis”. Wat is er mooier dan met een avondmaalsviering de Paasdagen in te gaan en de Here Jezus te gedenken?

Vrijdag 14 april: Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag zal er vanuit onze hervormde wijkgemeente geen kerkdienst worden belegd, maar zijn wij van harte welkom om de Goede Vrijdag-avonddienst van onze broeders en zusters van de CGK bij te wonen. Deze dienst begint om 19.30 uur. Van harte aanbevolen
Zaterdag 15 april: Paasnachtdienst 2017
Pasen: breaking news! Dat is het thema van de komende paasnachtdienst op zaterdag 15 april aanstaande om 21.00 uur. Het programma van deze bijeenkomst is gebaseerd op de opzet van het tv-programma De wereld draait door. Vanaf 20.30 uur staan de deuren van de Ontmoetingskerk open voor een programma vol afwisseling met muziek, tafelgesprekken (verslagen/ interviews), korte toespraken, clips met straatinterviews en (samen) zang. Door middel van dit programma willen we de gebeurtenissen rond Goede Vrijdag en Pasen én de gevolgen ervan op een duidelijke manier onder de aandacht brengen. Medewerking wordt onder andere verleend door kleinkoor Shine(zang), Wouter Klop (orgel), Bert van Seters (trompet) en Florimco van der Rhee (toespraken).
 
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee en paasbrood.
 
De toegang is gratis; wel is er bij de uitgang een collecte waarvan de opbrengst deels bestemd is voor de kosten van de paasnachtdienst en deels voor het sponsorfonds van de stichting Wegwijzerkampen. Door dit fonds kunnen kinderen uit Schollevaar, die de totale kampprijs niet (volledig) kunnen betalen, (via stichting Perspectief) mee met een kamp.
 
De paasnachtdienst is met name gericht op wijkbewoners. Tegelijkertijd is het een mooi moment om iemand die niet zo bekend is met de kerk of het christelijk geloof mee te nemen. Kom zelf en neem anderen mee!
 
Voorafgaand aan de paasnachtdienst is er vanaf 20.00 uur een gebedsmoment in een van de zalen van de Ontmoetingskerk. Ook daar bent u/ ben jij van harte welkom!
Jan Willem v.d. Velde (namens stuurgroep KerstPaasnacht)
 
Zondag 16 april: Eerste Paasdag – belijdenisdienst
Op zondag 16 april gedenken en vieren wij dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood: ‘want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan!’ In de morgendienst zullen enkele gemeenteleden belijdenis van het geloof afleggen, als teken van het nieuwe leven dat zij met Christus willen aangaan. Als gemeente mogen wij op deze manier zien en ervaren dat Christus werkelijk de Levende is, dat Hij mensen in Zijn leven laat delen. Wat een rijke zegen voor ons als gemeente!
Wij wensen de belijdeniskandidaten (Arie Benschop, Milad Feili, Erik Heijkmap, Eline van der Meer en Jan Zandvliet) in het bijzonder een rijke dienst toe. Tijdens deze dienst lezen wij uit de Bijbel: Markus 14:27-28, Markus 16:1-7 en Hebreeën 12:1-2.
Zondag 23 april: ‘wederopstanding des vleses’
Op de eerste zondag na Pasen wil ik opnieuw met u stilstaan bij een zinnetje uit onze geloofsbelijdenis. Vanwege de verschillende kerkelijke feestdagen kies ik ervoor om de artikelen (/thema’s) van de geloofsbelijdenis in willekeurige volgorde te behandelen. Wij zullen op D.V. zondag 23 april stilstaan bij het laatste artikel van de geloofsbelijdenis: ‘ik geloof de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven’. Dit geloofsartikel heeft namelijk alles te maken met het Paasfeest, wat op de zondag hiervoor mocht worden gevierd. Vanuit en vanwege het Paasfeest mogen wij geloven in de wederopstanding van het vlees. Maar… wat betekent ‘vlees’? En wat is eeuwig leven? Wat heeft dit te zeggen over mijn leven nu?
 
Zondag 30 april: (koor)zangdienst
Op zondagmiddag 30 april hopen wij in onze middagdienst het christelijk mannenkoor Prins Alexander te mogen ontvangen. Waarschijnlijk zullen enkele gezichten van het mannenkoor u niet heel onbekend voorkomen, aangezien een aantal broeders uit onze gemeente deel uitmaakt van dit mannenkoor. Wij zien er naar uit om samen met deze mannenstemmen ons geloof uit te zingen en God groot te maken!
 
In de overdenking tijdens de dienst zullen wij stilstaan bij Hebreeën 13, vers 8: ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.’ Prachtige woorden, die ons voor een moment weer terugbrengen bij Pasen en ons vooruit laten zien naar Gods toekomst!
 

Whispering Eagle Ministries (WEM)

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Al een paar jaar organiseert Stichting WEM-NL jongerenreizen naar Muanda in de DR Congo om daar de Congolese partner Abri de l’Esperance (AE) bij te staan in hun zorg voor weeskinderen.
Voor de voortgang van het project en voor de voorbereiding van de zomerreis 2017 verbleven wij onlangs in Congo. We kijken terug op een waardevol projectbezoek. Veel mensen die betrokken zijn bij AE kijken uit naar de projectreis in juli! We hebben weer goed gemerkt hoeveel indruk die projecten hebben gemaakt.
Uiteraard waren we heel benieuwd naar de school. Het overtrof onze verwachtingen: leerkrachten, kinderen en ouders zijn erg enthousiast over de ‘Complexe Scolaire Esperance NKudulu’. De leiding van de school heeft nu al gevraagd om financiële steun voor een uitbreiding met vier lokalen. Hierover worden gesprekken gevoerd met Wilde Ganzen.
Komende zomer hopen we te starten met de bouw van een derde familiehuis waarin weeskinderen kunnen worden opgevangen. Hiervoor zijn zo goed als mogelijk voorbereidingen getroffen. Verder willen we komende zomer de schommel en een waterpomp repareren, een wip plaatsen en bezig zijn met kinderwerk, naast veel cultuur snuiven en huishoudelijke bezigheden. Genoeg te doen dus! Inmiddels wordt ook één boerderijtje bewoond door een boer die al druk bezig is het land te bewerken. De opbrengst van het land is deels voor de boer en deels voor AE. Door dergelijke activiteiten moet de partner meer en meer onafhankelijk worden van ondersteuning. Dat geldt ook voor de bakkerij. Er wordt momenteel een nieuwe oven gemaakt waarna de bakkerij weer kan gaan draaien.
Vanuit Congo werd nadrukkelijk gevraagd of we de groeten wilden overbrengen aan de gemeente. Ook is ds. Nkudulu erg dankbaar voor de financiële steun waardoor zijn heupoperatie destijds kon doorgaan. Het gaat hem momenteel goed, hoewel zijn mobiliteit wel wat is afgenomen. Meer en meer legt hij verantwoordelijkheid nu neer bij jongere bestuursleden van AE, die dit heel goed en serieus oppakken. Dat is mooi om te zien en geeft vertrouwen voor de toekomst.
Hartelijke groeten, Simon en Jozien Baars

Praiseavond in de Ontmoetingskerk – 8 april

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Zaterdag 8 april is er een praiseavond in de Ontmoetingskerk. De avond begint om 20.00 uur. De inloop is vanaf 19.30 uur. Het thema voor die avond is Hou Vast. We willen er met z’n allen een mooie avond van maken en hopen ook geld op te halen voor het project van WEM.
De entree is €5,- p.p. inclusief 1 drankje. Iedereen is welkom! Nodig je vrienden en familie uit en neem ze mee want het belooft een topavond te worden.
Reserveren is mogelijk via het emailadres: praise.congo [at] hotmail [dot] com
We zien jullie graag verschijnen op 8 april. Tot dan!
Groetjes Lea en Rosy Overduin

Vooraankondiging: Paasnachtdienst 2017

Categorie: Algemeen

Pasen: breaking news! Dat is het thema van de komende paasnachtdienst op zaterdag 15 april aanstaande om 21.00 uur. Het programma van deze bijeenkomst is gebaseerd op de opzet van het tv-programma De wereld draait door. Vanaf 20.30 uur staan de deuren van de Ontmoetingskerk open voor een programma vol afwisseling met muziek, tafelgesprekken (verslagen/ interviews), korte toespraken, clips met straatinterviews en (samen) zang. Door middel van dit programma willen we de gebeurtenissen rond goede vrijdag en Pasen én de gevolgen ervan op een duidelijke manier onder de aandacht brengen. Medewerking wordt onder andere verleend door kleinkoor Shine (zang), Wouter Klop (orgel), Bert van Seters (trompet) en Florimco van der Rhee (toespraken).
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee en paasbrood.
De toegang is gratis; wel is er bij de uitgang een collecte waarvan de opbrengst deels bestemd is voor de kosten van de paasnachtdienst en deels voor het sponsorfonds van de stichting Wegwijzerkampen. Door dit fonds kunnen kinderen uit Schollevaar, die de totale kampprijs niet (volledig) kunnen betalen, mee met een kamp (via stichting Perspectief).
De paasnachtdienst is met name gericht op wijkbewoners. Tegelijkertijd is het een mooi moment om iemand die niet zo bekend is met de kerk of het christelijk geloof mee te nemen. Kom zelf en neem anderen mee!
Voorafgaand aan de paasnachtdienst is er vanaf 20.00 uur een gebedsmoment in één van de zalen van de Ontmoetingskerk. Ook daar bent u/ ben jij van harte welkom.
Jan Willem v.d. Velde (namens stuurgroep KerstPaasnacht)