Opening winterwerk – 19 september

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

D.V. zaterdag 19 september a.s. is het Opening Winterwerk. Houd deze datum vast vrij in (jo)uw agenda! Het thema van deze dag is ‘actief met elkaar’. We starten deze dag om 14.00 uur met diverse workshops voor jong en oud. En natuurlijk gaan we weer gezellig eten met elkaar. Meer informatie volgt na de vakantie.
Namens de commissie ‘Opening Winterwerk’

Inzameling stille armoede – 26 juli

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Normaal zamelen we houdbare producten in op elke eerste zondag van de maand. Omdat alle bezorgers begin augustus op vakantie zijn, wordt de inzameling van augustus een week vervroegd. Maandelijks krijgen 25 gezinnen een boodschappenpakket. Ons motto is: ‘delen’! Mensen die voldoende hebben, staan iets af voor de mensen die aan het eind van de maand geen geld meer hebben om eten te kopen. Helpt u ons helpen? U kunt ons helpen door zondag 26 juli houdbare producten in te leveren achter in de hal, via een geldelijke bijdrage in de collectebus in de hal of via rekeningnummer NL03 INGB 0004 9563 75 t.n.v. PgC Diaconie HWS o.v.v. Stille Armoede. Alvast hartelijk dank namens de ontvangers.
De diaconie.

Rondom de erediensten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.’
David Livingstone werd al vroeg gegrepen door het ideaal als zendeling het evangelie te verkondigen. Hij is 27 jaar wanneer hij zijn opleiding heeft voltooid, en naar Afrika zal worden uitgezonden. In november 1840 neemt hij in de vroegte afscheid van zijn ouders en leest hij hen, voordat hij op reis gaat, Psalm 121 voor. Zijn ouders, die hem vanaf zijn geboorte het geloof hebben aangereikt dat hij niet alleen kind van hen is, maar ook kind van God mag zijn, hebben samen met hem ten afscheid gebeden. Vanuit het huis waar hij het levenslicht zag, bidt hij dat de geborgenheid, die hij daar vond, hem zijn leven lang mag vergezellen.
Ontroerend!
‘De Heer is je wachter,
De Heer is de schaduw aan je rechterhand:
Overdag kan de zon je niet steken,
Bij nacht de maan je niet schaden.’
Wat een bemoedigende woorden voor de zieken onder ons en wat een blijde wetenschap voor allen, die deze zomer met een missie op pad gaan of een vakantiereis zullen maken.
Door Woord en Geest geleid en ondersteund mogen we leven vol vertrouwen en veilige verwachting:
‘De Heer behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven,
de Heer houdt de wacht over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.’
Zoals gebruikelijk zijn er in de weken van de schoolvakantie alleen ’s morgens samenkomsten van onze wijkgemeente.
Op D.V. 23 augustus hopen we te starten met een bijzondere middagdienst. Op deze zondag mogen we dominee De Kruijf en zijn gezin hartelijk welkom heten in ons midden. In deze middagdienst – om 14.00 uur in de Nieuwe Westerkerk – zal hij namelijk intrede doen in de wijkgemeente Schollevaar.
De goede God zij ons genadig en beware ons en geve ons Zijn zegen, in welke omstandigheden we ook verkeren en waar we ons ook bevinden mogen.
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
Gezegende diensten en een goede tijd toegewenst.

Sportweek in Schollevaar!

Categorie: Algemeen

Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli vindt voor de 10e keer de jaarlijkse sportweek in Capelle-Schollevaar plaats. Opnieuw staat er een enthousiast team sporters uit de Ontmoetingskerk klaar om op het sportveld aan het Louvre (achter de Sjalomschool) de activiteiten voor de kinderen te begeleiden.
Elke middag, van 14.00 tot 16.00 uur, zullen er clinics worden gegeven voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Vooral voetbal- en volleybalclinics, maar ook andere sporten zullen langs komen, daar waar mogelijk aangevuld met recreatieve spelletjes.’s Avonds zijn jongeren van 13 jaar en ouder welkom om samen van 19.00 tot 21.00 uur te voetballen of volleyballen. Samen met het sportteam zullen er dan partijtjes worden gespeeld. Verspreid over de dag zal het sportteam door middel van onder andere dramastukjes vertellen over het christelijke geloof.
Op donderdagavond 16 juli komt oud-triatleet Bert Flier langs om te vertellen over zijn leven en mee te doen bij het voetbal.

De sportweek wordt vrijdags op het sportveld afgesloten met een buurtbarbecue voor alle kinderen, tieners, jongeren en hun ouders. Ook andere buurtbewoners zijn dan van harte welkom. Tijdens deze avond, die begint om 18.00 uur, is er voor de kinderen die mee hebben gedaan aan de sportweek nog een presentje. Meer informatie over de sportweek vindt u hier.

Lees hier meer

Jongerenzangdienst – 12 juli

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

Voor iedereen die niet naar de afscheidsdienst gaat van ds. De Kruijf in Nieuwpoort, is er om 16.00 uur een jongerenzangdienst. Laat u zich niet weerhouden door het woord jongeren. We weten dat ook ouderen heel erg kunnen genieten van deze diensten. Het is wel zo dat het thema en de uitwerking hiervan gericht zijn op jongeren, dus die worden vooral uitgenodigd.
In de dienst hopen we ds. Termaat uit Werkhoven in ons midden te hebben. Hij neemt ons mee in het thema “Genade zo groot”. Ook de liederen en de muziek, door jongeren uit de gemeente, dienen allemaal dit thema.
Als extraatje willen we proberen om via skype in deze dienst direct verbinding te krijgen met Wouter en Annjo Klop in Zuid-Afrika. Zij verblijven met hun kinderen voor 2 jaar in Pretoria en geven leiding aan de Discipel Training School van Operatie Mobilisatie.
Kom gewoon, jong in jaren, jong van hart, zondag 12 juli om 16.00 uur naar de Ontmoetingskerk Capelle Schollevaar.

Rondom de erediensten

Categorie: Hervormde Wijkgemeente Schollevaar

‘Want Gij zijt mijn verwachting,
Here, Here, mijn vertrouwen van mijn jeugd aan’. (Psalm 71:5 NBG)
Psalm 71 is een lied van de ouderdom.
In bovengenoemd vers grijpt de dichter terug op zijn jeugd, of beter op de God van zijn jeugd. Hij heeft zijn hele leven op God vertrouwd en is daarin nooit beschaamd geworden. Twee woorden zijn typerend voor zijn relatie tot God: vertrouwen en verwachten. In zijn ouderdom valt hij terug op de God, die hem zijn hele leven nabij is geweest en deze God mag hij aanroepen in alle omstandigheden, vanuit de verwachting dat zijn gebeden gehoord worden.
Er zijn mensen, die niet kunnen spreken over vertrouwen en verwachting van hun jeugd af aan. Ze hebben de Here God pas later leren kennen, of zijn aarzelend hun weg gegaan.
Er is mogelijk bij hen geen verzekerd geloof, maar wellicht een hunkering of verlangen naar God. Het komt erop aan, deze God aan te roepen. Hem te vragen om Zijn krachtige ondersteuning. Hij is getrouw! Hij beschaamt niet wie op Hem hopen en tot Hem roepen. Dat is de boodschap van deze Psalm. Ook niet, en vooral niet, in de ouderdom. ‘U bent en blijft Dezelfde – tot in eeuwigheid – om Jezus’ wil.’
Gij hebt mij van mijn kindse dagen
geleid en onderricht;
Nog blijf ik naar mijn plicht
van Uwe wond’ren blij gewagen;
O God, wil mij bewaren
bij ’t klimmen mijner jaren.
Mijn lippen zullen juichend roemen,
in psalmen, U gewijd,
dat Gij mijn helper zijt;
Mijn tong zal U mijn redder noemen;
Uw gunst den Godgetrouwen,
den ganse dag ontvouwen.
Psalm 71: vers 12 en 17 (OB)
Gezegende diensten toegewenst.