Giften en legaten

Soms bereikt ons de vraag over hoe onze kerk gesteund kan worden. Wij zijn blij met die vraag, want dat geeft aan dat wordt meegeleefd met onze kerk.

U kunt een gift aan de kerk storten op het algemene nummer van de Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Oost/Capelle a/d IJssel onder vermelding van het doel van de gift. Het rekeningnummer hiervoor is: NL83INGB0000658417. Voor giften van diaconale aard, zoals kerktelefoon en stille armoede, kunt u het rekeningnummer van de diaconie gebruiken: NL49INGB0000570953 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk Rotterdam-Oost/Capelle a/d IJssel.

Voor de kerk zijn giften niet onderworpen aan schenkingsrecht. Ook over deze uitkeringen is de kerk geen belasting verschuldigd.

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)

Met ingang van 1 januari 2008 is de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)-regeling van toepassing. In dat kader is door de Christelijke Gereformeerde Kerken van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen.

Dit betekent dat alle plaatselijke kerken en de daaronder samenhangende organisaties zoals diaconie, zendingscommissie, evangelisatiecommissie, werkgroepen hulpverlening binnen- en buitenland, alsmede de in het Jaarboek vermelde samenwerkingsverbanden die tot ons kerkgenootschap behoren met ingang van 1 januari 2008 onder de afgegeven groepsbeschikking vallen. Al uw giften aan de Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Oost/Capelle a/d IJssel zijn dus aftrekbare giften voor de inkomstenbelasting.

Eenmalige giften

Dit kan door overmaking op de bankrekening (zie hierboven), maar ook in de vorm van goederen. Deze giften zijn aftrekbaar voor zover zij samen met andere aftrekbare giften meer dan 1% van het zogenaamde drempelinkomen bedragen en in ieder geval meer dan € 60,–. Er is ook een maximum: maximaal mag namelijk 10% van het drempelinkomen op het inkomen in aftrek worden gebracht.

Giften in de vorm van een periodieke uitkering.

Aantrekkelijk hierbij is dat deze periodieke betalingen volledig aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Hier gelden geen drempels voor zoals bij de giften hierboven vermeld. Wel is voorwaarde dat u zich in principe voor 5 jaar verplicht om jaarlijks een vaste en gelijkmatige periodieke betaling aan de kerk te doen.

Dit was vóór 1 januari 2014 al zo, maar alleen als dit was vastgelegd in een notariële akte. Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst (modelovereenkomst beschikbaar) tussen gever en de kerk worden geregeld. Dat is eenvoudiger en scheelt natuurlijk ook de kosten van een notaris. Een periodieke gift is een persoonlijke gift als:

 • De gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
 • De bedragen regelmatig (minstens 1 x per jaar) worden overgemaakt aan de kerk die in de overeenkomst wordt genoemd;
 • De bedragen steeds even groot zijn;
 • De bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde kerk; en
 • De kerk geen tegenprestatie levert voor de gift.

De periodieke gift eindigt op de einddatum van de overeenkomst (minimaal na 5 jaar) of bij overlijden van de gever en/of eventueel van zijn/haar partner. Wanneer de gever onverhoopt werkloos wordt en niet meer aan de minimale looptijd kan voldoen, kan bij de Belastingdienst een vrijstelling worden aangevraagd. Als deze wordt verleend hoeft het fiscale voordeel niet te worden terugbetaald.

Schenken met een dergelijke overeenkomst is eenvoudig. Hieronder staan de stappen uitgelegd die dan moeten worden gevolgd:

 1. download het formulier ‘overeenkomst periodieke gift in geld’ bij www.belastingdienst.nl (1 exemplaar voor de schenker, 1 exemplaar voor de ontvanger en toelichting);
 2. vul op beide exemplaren de punten 1,2,3, 5 en 6 in en onderteken bij punt 5 en 6;
 3. geef in een begeleidend schrijven aan of u wilt schenken aan de kerk of aan de diaconie;
 4. stuur het formulier per post naar Chr. Geref. Kerk R’dam-Oost/ Capelle aan den IJssel, Zevensprong 4, 2907 TK Capelle aan den IJssel;
 5. wij zorgen er voor dat punt 4 en 7 ingevuld en dat het formulier ondertekend wordt;
 6. daarna wordt het formulier geretourneerd aan de schenker. Dit moet overlegd kunnen worden aan de Belastingdienst

U kiest zelf op welk moment de overeenkomst ingaat. De ingangsdatum van de overeenkomst bepaalt vanaf welk jaar u belastingvoordeel heeft. U bepaalt ook zelf of u schenkt aan de kerk of aan de diaconie, de bankrekening nummers staan hierboven.

Legaten

Bij overlijden kunt u ook onze kerk steunen. De eenvoudigste vorm is een zogenaamd codicil op te maken, waarin u vastlegt dat u geld of goederen aan de kerk wilt nalaten. Een codicil is een door uzelf geschreven, gedagtekend en ondertekend document. Nadeel hiervan is dat een codicil kan zoekraken of kan worden verscheurd.

Vandaar dat het sterk te adviseren is om uw wensen bij overlijden vast te leggen in een testament. Dit is een door een notaris op te maken akte. De notaris legt dan vast aan wie u uw vermogen wilt nalaten. Na overlijden wordt het testament “geopend” en wordt duidelijk aan wie u heeft besloten uw vermogen na te laten. Omdat de notaris bewaarder van het testament is kan dit niet zoek raken.

Ook bij overlijden is geen belasting verschuldigd als u geld of goederen aan de kerk nalaat. Mocht u over het vorenstaande nadere informatie wensen, neemt u dan contact op met de Commissie van Beheer, dan wel met een notaris of uw belastingadviseur.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Auke Bergsma
cvb [at] cgk-capelle [dot] nl