Privacy verklaring

De Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Oost/Capelle aan den IJssel te Capelle aan den IJssel verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

De organisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en haar plaatselijke gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bestaan uit plaatselijke gemeenten. Deze gemeenten bezitten zelfstandig rechtspersoonlijkheid.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die we van u ontvangen o.a. via uw bezoek aan en gebruik van onze website www.ontmoetingskerkonline.nl en de gegevens die we ontvangen ten behoeve van verwerking in onze ledenadministratie.

Doel van verwerking

Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar en betrokkenheid met elkaar en het bijeenzijn rondom Gods Woord. Vanuit het geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen.

Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten, etc.

Verwerking van uw gegevens

Van de leden van de plaatselijke gemeente worden algemene en kerkelijke persoonsgegevens geregistreerd.

Te denken valt aan de volgende persoonsgegevens:

  • naam en voornamen c.q. voorletters en foto
  • man/vrouw, dooplid/belijdend lid of meelevend
  • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats
  • geboortedatum
  • telefoon en email
  • wijk
  • kerkelijke gegevens.

Op het algemene deel van de website worden alleen persoonsgegevens van gemeenteleden gepubliceerd wanneer dit nuttig is in verband met het uitoefenen van een functie. Hierin wordt getracht een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met als domeinnaam @ontmoetingkerkonline.nl.

Op onze website worden in beginsel geen foto’s van kerkelijke activiteiten geplaatst. Worden toch foto’s die herleidbaar zijn tot een persoon geplaatst, dan wordt de betreffende gemeenteleden vooraf om uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

Een beperkt aantal gegevens worden gedeeld binnen het kerkverband. Zo worden NAW-gegevens gedeeld met het landelijk Dienstenbureau om toezending van de landelijke CGK bladen mogelijk te maken. Daarnaast kunnen kerkelijke gegevens worden verstrekt (conform de geldende Kerkorde) als leden naar een andere Chr. Ger. Kerk vertrekken.

Uitzending kerkdiensten

De kerkdiensten zijn live te beluisteren via de openbare websites kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl. Op deze websites worden tevens de opgenomen kerkdiensten geplaatst en drie maanden bewaard. Het kan voorkomen dat de voorganger tijdens de dienst de naam van een gemeentelid vermeld in verband met bijv. ziekte/overlijden of andere zaken die bij gemeenteleden kunnen spelen. Dit zal altijd in overleg gaan met het betreffende gemeentelid.

Publicatie weekbrief, kerkblad en gemeentegids

De weekbrief, ons kerkblad ‘Wij hebben een woord voor U’ en de jaarlijkse gemeentegids De Wegwijzer worden alleen verspreid onder gemeenteleden en enkele oud leden en geïnteresseerden. Ze zijn niet openbaar toegankelijk en/of vanaf de website te downloaden.

Beveiliging persoonsgegevens

De kerkenraad zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. De ledenadministratie is offline en beveiligd met een wachtwoord.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De scriba/ ledenadministrateur bewaart persoonsgegevens die zijn verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens de plaatselijke gemeente van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Een dergelijk verzoek wordt binnen 6 weken behandeld.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen.

Ook wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen aan de contactpersoon AVG – Chr. van den Berg, Zevensprong 4, 2907 TK Capelle aan den IJssel, e-mail: Scriba [at] cgk-capelle [dot] nl. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contactpersoon AVG – Chr. van den Berg, Zevensprong 4, 2907 TK Capelle aan den IJssel, e-mail: Scriba [at] cgk-capelle [dot] nl.

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contactpersoon AVG – Chr. van den Berg, Postbus 845, 2900 AV Capelle aan den IJssel, e-mail: Scriba [at] cgk-capelle [dot] nl.

Websites van derden/ links

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Clickgedrag en cookies

Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Capelle aan den IJssel, 15 januari 2024