ANBI

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Oost/Capelle aan den IJssel
Telefoonnummer 010 4511501
RSIN/Fiscaal nummer: 824153236
KvK nummer: 77214412
Website adres: www.ontmoetingskerkonline.nl
E-mail: Scriba [at] cgk-capelle [dot] nl
Adres: Zevensprong 4
Postcode: 2907 TK
Plaats: Capelle aan den IJssel

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Capelle aan den IJssel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

De Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Oost / Capelle aan den IJssel (zoals de naam voluit luidt) bestaat als zelfstandige gemeente sinds 1955. Ze is lid van het landelijke kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken. De gemeente bestaat uit rond de 300 leden. Ze wil in haar gemeente-zijn voluit Christus volgen en baseert zich daarbij op de Bijbel en de manier waarop de boodschap daarvan wordt verwoord in de belijdenisgeschriften van de Reformatie. We willen een christelijke gemeente zijn, op een gereformeerde leest geschoeid. Daarbij richten we ons op drie speerpunten.

  1. We investeren in het toerusten van gemeenteleden, christenen in Capelle a.d. IJssel en omstreken en iedereen die daaraan mee wil doen.
  2. We verlangen ernaar om de boodschap van de Bijbel bekend te maken in de wijk Schollevaar en in ieders eigen leefomgeving. Dat willen we niet alleen met woorden, maar ook met daden doen.
  3. We zoeken eenheid met andere kerken en christenen in Capelle aan den IJssel en omgeving.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde Kerk te Capelle aan den IJssel.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden en is er 1 vacature. De leden van de kerkenraad worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

  1. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Christelijke Gereformeerde Kerken.

Het beleidsplan van onze gemeente vindt u hier: Beleidsplan CGK Rdam-oost-Capelle ad IJssel.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.)
Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in bijlage 48 (art 84 K.O.), daarbij wordt aangesloten bij de
‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
CAO en traktementen

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, Missionair Overleg Ontmoetingskerk etc.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan:

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar wijken op 2 punten af van het verslagjaar. Het gaat hierbij enerzijds om de ‘lasten kerkelijke gebouwen’. De afwijking, zijnde een stijging van verwachte lasten, wordt veroorzaakt door de stijgende energielasten. Anderzijds is de post ‘bijdrage aan andere organen binnen de kerk’ in de voorgenomen bestedingen flink gedaald. De reden hiervoor is dat er niet meer wordt begroot op collecte-opbrengsten. Deze verwachten we in 2023 overigens wel te realiseren als in voorgaande rapportagejaren.

Het jaar 2022 hebben we afgesloten met een negatief resultaat van €1.230. Het tekort is onttrokken aan het eigen vermogen.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.
Datum laatste kerkvisitatie: 07-09-2022
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 22-03-2023
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 21-02-2023

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en overige kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen, bankkosten en renteopbrengsten.