Advent 2008: “Maak een vrolijk geluid voor de Heer!”

Het adventsproject van dit jaar krijgt de titel: “Maak een vrolijk geluid voor de Heer!”
In de nacht dat Jezus werd geboren, klonk prachtige zang van de engelen.
In veel meer Bijbelverhalen heeft muziek en dans een belangrijke rol, namelijk het eren van
God.
Voor deze adventstijd zijn verhalen opgezocht waarin muziekinstrumenten, zang en dans
voorkomen.

1e advent:

Het volk Israël is bevrijd uit Egypte. Farao krijgt spijt dat hij het volk heeft laten
gaan. Hij is immers al zijn slaven kwijt. Farao zet de achtervolging in en de
Israëlieten kunnen geen kant meer op: vóór hen is de zee; achter hen het
leger van Farao. Dan maakt de Heer een pad door de zee! De Israëlieten
gaan erdoor en Farao met zijn leger verdrinkt als het water weer terugstroomt.
Mozes en de Israëlieten zingen een lied voor de Heer en Mirjam neemt haar
tamboerijn en alle vrouwen komen dansend, spelend en zingend achter haar
aan!
Link naar advent: Jezus wil onze Redder zijn als alles hopeloos lijkt verloren.
Hij wil voor ons als een pad door de zee zijn.
Lezing: Exodus 14 : 21 – 15 : 21.

2e advent:

Jozua, de opvolger van Mozes, leidt het volk Israël het beloofde land binnen.
De stad Jericho wordt ingenomen op een bijzondere manier. Dagelijks wordt
gedurende zeven dagen een rondgang om de stad gelopen met een
gewapende voorhoede, zeven priesters blazend op zeven ramshoorns, de ark
en de rest van het volk. Op dag zeven trekken ze zeven keer om de stad
en…de muren storten vanzelf in. Rachab, de vrouw die eerder de spionnen
verborg, blijft leven.
Link naar advent: Rachab (prostituee!) krijgt een ereplaats en wordt één van
de stammoeders van de Messias (Mattheüs 1 : 5). De ramshoorn, de sjofar,
zal ook klinken als Jezus terugkomt (zie 1 Thess. 4: 16)
Lezing: Jozua 5 : 13 – 6 : 20.

3e advent:

De ark (de verbondskist) was tijdens een strijd tussen Israëlieten en Filistijnen
terecht gekomen in het huis van Abinadab. Koning David vat het plan op om
de ark naar Jeruzalem te halen. Onder begeleiding van zang, dans en muziek
wordt de ark vervoerd. Dan gebeurt er een ongeluk en een man valt dood neer!
Iedereen schrikt en wordt bang. David besluit om de ark in het dichtstbijzijnde
huis te laten bij Obed-Edom. Vanaf dat moment zegent God Obed-Edom.
David denkt: “mijn plan om de ark naar Jeruzalem te halen was dus wel goed,
maar wat ging er dan fout?” De regels die God gegeven had, worden er
bijgehaald en David probeert het opnieuw met priesters die de ark op hun
schouders dragen. Uitbundige muziek en dans zijn erbij. David doet zijn
koningsmantel uit en doet ook mee. De ark wordt eerbiedig neergezet in een
mooie tent in Jeruzalem.
Link naar advent: David is koning, maar doet zijn koningskleed af om als
gewone Israëliet God te eren. Jezus (ook wel Zoon van David genoemd) legt
ook Zijn Koninklijke status af om als mens tussen de mensen Gods wil te
doen.
Lezing; 2 Samuël 6.

4e advent:

Koning Salomo (de vredeskoning) heeft een tempel gebouwd voor de Heer, de
God van Israël. Als alles klaar is, wordt de tempel “ingewijd”., officieel in
gebruik genomen. De priesters zetten de ark in de achterste heilige zaal. Toen
vulde een wolk de tempel als teken dat God aanwezig wilde zijn. In zijn gebed
bij de inwijding vraagt Salomo aan God: “Kunt U, o God, dan werkelijk bij de
mensen op aarde wonen?”. Daarna vierde het volk feest door offers en de
levieten speelden op muziekinstrumenten.
Link naar advent: God zond Jezus (de Vredevorst) om bij de mensen te
wonen. Hij wil wonen in je lichaam, je tempel, je leven.
Lezing: 2 Kronieken 5 en 6 of 1 Koningen 8

Kerst:

In het veld van Efratha houden herders de wacht. Plotseling was daar een fel
stralend licht: een engel! Met de boodschap: “wees niet bang, ik heb groot
nieuws: de Redder is geboren!” En plotseling was de hemel vol
engelenzang: “Eer aan God; op aarde vrede; in mensen welbehagen!” De
herders gingen op zoek en vonden Maria, Jozef en Jezus in Bethlehem.
Toepassing: de engelenzang betekent eigenlijk dit: de relatie tussen God en
mensen is verstoord geraakt. Jezus is de relatie met God komen herstellen.
Een herstelde relatie heeft een heilzame invloed op ons functioneren als
mensen.
Lezing: Lukas 2 : 1 – 20

Aan het begin van iedere dienst wordt er iedere week één kaars meer aangestoken en wordt
er iedere week één couplet meer gezongen van het adventsstapellied.

Als creatieve verwerking wordt er tijdens dit moment een kleine quiz gehouden. Er wordt
d.m.v. een CD een kort muziekfragment ten gehore gebracht van een muziekinstrument.
Kinderen moeten raden welk instrument het is.

1e advent:
muziekfragment van een tamboerijn
2e advent:
muziekfragment van een sjofar
3e advent:
muziekfragment van een harp
4e advent:
muziekfragment van een cimbaal
Kerst: muziekfragment van zang

Tijdens de kindernevendienst is o.a. gewerkt aan zelfgemaakte muziekinstrumenten die de
kinderen mogen laten zien en horen aan het eind van de kerstdienst.

Voorbeelden om te maken:
Trommel:
lege yoghurtbeker met het vel van een kapotte ballon eroverheen.
Rainmaker: wc-kokers en keukenpapier-kokers vullen met bonen/steentjes en aan beide
kanten dichtmaken.
Gitaar: schoenendoos beschilderen. Gat er uit knippen en er elastiekjes om spannen.
Tamboerijn: plastic bordjes beschilderen. Twee tegen elkaar nieten (eventueel met rijst
ertussen) Aan de rand met touwtjes doorboorde bierdoppen bevestigen.
Sambabal:
papieren boterhamzakje beschilderen. Een beetje rijst er in doen. Zakje
ondersteboven stevig op een stokje bevestigen.

Stapellied voor Advent 2008

Thema: “Maak een vrolijk geluid voor de Heer.”
Op de wijs van: “wees blij in de Heer en zing verheugd, amen halleluja!”

Intro:
Wees blij met advent, verwacht de komst van Jezus onze Heer;
een vrolijk geluid in deze tijd klinkt daarom telkens weer:
met fluit en bas,
piano, keyboard, stem,
gitaar en drums,
vrolijk geluid voor Hem!

1e advent:
Wees blij voor een pad door diepe zee; God redt uit grote nood;
Geloofd zij de Heer en prijs Zijn naam; Zijn majesteit is groot!:
met koor en dans,
met tamboerijn en stem;
speel blij; dans vrij;
vrolijk geluid voor Hem!

2e advent:
Wees blij voor de sterke hand van God, getoond bij Jericho;
gered wordt Zijn volk van kwade macht; dag zeven verliep zo:
veel hoorngeschal;
geschreeuw met luide stem;
de muur stort in;
de stad gaat neer voor Hem.

3e advent:
Wees blij want de ark wordt meegevoerd tot in Jeruzalem;
een plaats om te wonen voor de Heer; de lofprijs is voor Hem!:
met lier en harp,
cimbalen, dans en stem,
de rinkelbel:
vrolijk geluid voor Hem!.

4e advent:
Wees blij voor een huis gewijd aan God, een vorstelijk gebouw;
gevuld met een wolk als teken van Zijn goedheid en Zijn trouw.
Speel harp, trompet,
neem instrument en stem;
cimbalen, lier:
vrolijk geluid voor Hem!

Kerst:
Wees blij voor de herders ’s nachts bijeen, want plots was daar fel licht.
“de Redder geboren in een stal?” Dat is een feestbericht!
Geef God de eer;
zing met je mooiste stem;
shalom op aard’;
vrolijk geluid voor Hem!