Giften & legaten

Regelmatig bereiken ons vragen over hoe onze kerken gesteund kunnen worden. Wij zijn blij met die vragen, want dat geeft aan dat wordt meegeleefd met onze kerken.

U kunt een gift aan de kerk storten op het algemene nummer van de Hervormde Gemeente Capelle-Schollevaar onder vermelding van het doel van de gift. Het rekeningnummer hiervoor is: NL98 RABO 0373717369. Voor giften van diaconale aard, zoals kerktelefoon en stille armoede, kunt u het rekeningnummer van de diaconie gebruiken: NL 03 INGB 0004956375.

Uitleg over giften

In dit artikel willen wij in het kort aangeven welke mogelijkheden er zijn.

  1. Giften door overmaking op een bank-of girorekening, maar ook giften in de vorm van goederen. Giften aan de kerk zijn in principe fiscaal aftrekbaar Deze giften zijn aftrekbaar voor zover zij samen met andere aftrekbare giften meer dan 1% van het zogenaamde drempel inkomen bedragen en in ieder geval meer dan € 60,–.Er is ook een maximum: maximaal mag namelijk 10% van het drempelinkomen op het inkomen in aftrek worden gebracht. ( Bij 11% giften ten opzichte van het drempelinkomen is er dus de maximale aftrek).

Ook betalingen met collectebonnen zijn fiscaal als aftrekbaar aan te merken.

Voor de kerk zijn giften niet onderworpen aan schenkingsrecht.

  1. Giften in de vorm van een periodieke uitkering. Aantrekkelijkheid hiervan is dat deze periodieke betalingen volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hier gelden geen drempels zoals bij de giften als hierboven onder a vermeld. Wel is voorwaarde dat u zich in principe voor 5 jaar verplicht om jaarlijks een vaste en gelijkmatige  periodieke betaling aan de kerk te doen. Bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid en bij overlijden kan voortijdig worden beëindigd zonder dat de aftrek van eerdere betalingen in gevaar komt.

De vijf jaar durende giften hoeven niet meer notarieel vastgelegd te worden. Dit kan ook via een onderhandse acte. Om de aftrek te bereiken, kan u de verplichting bij notariële acte aangaan. Met een notariskantoor in Capelle is hierover overleg geweest en daar kan tegen een gunstig tarief zo’n acte worden opgemaakt.

Ook over deze uitkeringen is de kerk geen belasting verschuldigd.

  1. Bij overlijden kunt u ook onze kerk steunen. De eenvoudigste vorm is een zogenaamd codicil op te maken, waarin u vastlegt dat u geld of goederen aan de kerk wilt nalaten. Een codicil is een door uzelf geschreven, gedagtekend en ondertekend document. Nadeel hiervan is dat een codicil kan zoekraken of kan worden verscheurd.

Vandaar dat het sterk te adviseren is om uw wens en bij overlijden vast te leggen in een testament. Dit is een door een notaris op te maken akte. De notaris legt dan vast aan wie u uw vermogen wilt nalaten. Na overlijden wordt het testament “geopend” en wordt duidelijk aan wie u heeft besloten uw vermogen na te laten. Omdat de notaris bewaarder van het testament is kan dit niet zoek raken.

Ook bij overlijden is geen belasting verschuldigd als u geld of goederen aan de kerk nalaat.

 

Mocht u over het vorenstaande nadere informatie wensen, neemt u dan contact op met een ouderling kerkrentmeester, dan wel met een notaris of uw belastingadviseur.